MATEJ KOTIAN

MATEJ KOTIAN
78 PRÍSPEVKOV 5 KOMENTÁROV
Carpe diem, carpe noctem, carpe tempus, carpe vitam.

AUTORI PRÍSPEVKOV

737 PRÍSPEVKOV15 KOMENTÁROV
202 PRÍSPEVKOV4 KOMENTÁROV
116 PRÍSPEVKOV11 KOMENTÁROV
MATEJ KOTIAN
78 PRÍSPEVKOV5 KOMENTÁROV
SLOVENSKO
34 PRÍSPEVKOV1 KOMENTÁROV
MAREK KOPILEC
32 PRÍSPEVKOV7 KOMENTÁROV
PROJEKT VENUS SLOVENSKO
14 PRÍSPEVKOV0 KOMENTÁROV
9 PRÍSPEVKOV0 KOMENTÁROV
4 PRÍSPEVKOV0 KOMENTÁROV
4 PRÍSPEVKOV0 KOMENTÁROV
2 PRÍSPEVKOV0 KOMENTÁROV
2 PRÍSPEVKOV0 KOMENTÁROV
2 PRÍSPEVKOV0 KOMENTÁROV
1 PRÍSPEVKOV0 KOMENTÁROV