GRANTY EURÓPSKEHO FONDU PRE INTEGRÁCIU ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN 2007-2013

1
368

V roku 2007 bol v rámci všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov zriadený Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (EIF).

Všeobecným cieľom fondu bolo „podporovať úsilie členských štátov umožňovať štátnym príslušníkom tretích krajín s rozdielnym ekonomickým, sociálnym, kultúrnym, náboženským, jazykovým a etnickým pôvodom splniť podmienky na udelenie pobytu a zjednodušiť ich integráciu do európskych spoločností.“ Fond sa primárne zameriaval „na akcie týkajúce sa integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí práve pricestovali.“

Na Slovensku bolo v rokoch 2007 – 2013 podporených 59 projektov, pre ktoré boli schválené granty v celkovej výške 5 458 617,97 €.

4 103 058,69 € bolo hradených z EIF a 1 367 686,47 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Zoznam podporených projektov:

PROJEKTY PODPORENÉ V RÁMCI PROGRAMOVÉHO ROKU 2007 A 2008 EIF
KÓD PROJEKTU NÁZOV PROJEKTU KONEČNÝ PRÍJEMCA OBDOBIE REALIZÁCIE SCHVÁLENÁ VÝŠKA GRANTU Z TOHO EIF Z TOHO ŠTÁTNY ROZPOČET
PRIORITA 1
SK0708EIF
P1/1 IP
Migračné informačné centrum na pomoc pri sociálnej,
ekonomickej a kultúrnej integrácii migrantov na
Slovensku
Medzinárodná organizácia
pre migráciu
1.3.-31.12.2009 262 520,93 € 196 890,69 € 65 630,24 €
SK0708EIF
P1/2 IP
Podpora uznávanie kvalifikácie, odbornej praxe a
prípravy príslušníkov tretích krajín
Euroiuris 1.3.-31.12.2009 116 576,66 € 87 432,49 € 29 144,17 €
SK0708EIF
P1/3 IP
Právna poradňa pre pobyt, občianstvo a maloletých bez
sprievodu
Liga za ľudské práva 1.3.-31.12.2009 62 725,19 € 47 043,89 € 15 681,30 €
SK0708EIF
P1/4 IP
Pracovná banka pre migrantov na Slovensku Univerzita Komenského 1.3.-31.12.2009 148 558,10 € 111 418,57 € 37 139,53 €
SK0708EIF
P1/12 IP
IKAROS – Informačné kampane realizované otvorením
spoločenského dialógu štátnych príslušníkov tretích
krajín s legálnym pobytom na území SR, odborníkov a
mládeže na stredných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Košický samosprávny kraj 1.5.-31.12.2009 38 096,76 € 28 572,57 € 9 524,19 €
SK2007EIF
P1/1 NP
Vypracovanie analýz a odporúčaní pre tvorbu Koncepcie
integrácie cudzincov v SR
Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
17.1.-30.6.2009 34 741,55 € 26 056,16 € 8 685,39 €
SK0708EIF
P1/7 IP
Žijú medzi nami – podpora kultúrnych, spoločenských
aktivít a integrácie migrantov na Slovensku
Islamská nadácia na
Slovensku
12.8.-31.12.2009 31 903,00 € 23 927,25 € 7 975,75 €
SK0708EIF
P1/10 IP
FEEL AT HOME Centrum pre interkultúrny
dialóg
21.7-31.12.2009 43 137,46 € 32 353,09 € 10 784,37 €
PRIORITA 2
SK0708EIF
P2/1 IP
Migrácia v Slovenskej republike po vstupe do EÚ
(2004 – 2008) – analýza migračných trendov a
postojov verejnosti k otázkam migrácie a integrácie
cudzincov
Medzinárodná organizácia
pre migráciu
1.4.-31.12.2009 55 000,00 € 41 250,00 € 13 750,00 €
SK0708EIF
P1/2 IP
Rodinné a rodové aspekty integrácie migrantov z tretích
krajín
Inštitút pre verejné otázky 1.3.-31.12.2009 56 740,63 € 42 555,47 € 14 185,16 €
SK0708EIF
P1/3 IP
Integrácia detí štátnych príslušníkov tretích krajín do
slovenského vzdelávacieho systému
Nadácia Milana Šimečku 1.3.-31.12.2009 49 547,80 € 37 160,85 € 12 386,95 €
SK0708EIF
P1/4 IP
Výskum súčasnej situácie v oblasti integrácie maloletých
migrantov bez sprievodu
Liga za ľudské práva 1.3.-31.12.2009 22 112,29 € 16 584,21 € 5 528,08 €
SK0708EIF
P1/5 IP
Kvalitný výskum – podmienka úspešnej integrácie Univerzita Komenského 1.3.-31.12.2009 97 563,91 € 73 172,92 € 24 390,99 €
PRIORITA 3
SK0708EIF
P3/1 IP
Budovanie expertízy kľúčových aktérov na poli integrácie,
pracovnej migrácie a interkultúrneho dialógu
Medzinárodná organizácia
pre migráciu
31.4.-31.12.2009 107 861,34 € 89 991,38 € 29 997,14 €
SK0708EIF
P3/2 IP
Rozvíjanie multikultúrnych zručností a právnych
vedomostí zamestnancov vybraných odvetví štátnej
správy
Liga za ľudské práva 1.3.-31.12.2009 28 498,25 € 21 373,68 € 7 124,57 €
PRIORITA 4
SK0708EIF
P4/2 IP
Medzinárodná výmena skúseností vo využívaní
indikátorov integrácie
Inštitút pre verejné otázky 1.3.-31.12.2009 32 226,32 € 24 169,74 € 8 056,58 €
SPOLU 1 187 810,19 € 899 952,96 € 299 984,41 €
PROJEKTY PODPORENÉ V RÁMCI PROGRAMOVÉHO ROKU 2009 EIF
PRIORITA 1
SK 2009 EIF
P1/4 IP
Migračné informačné centrum na podporu sociálnej,
ekonomickej a kultúrnej integrácie migrantov na
Slovensku
Medzinárodná organizácia
pre migráciu
1.1.-31.10.2010 227 000,00 € 170 250,00 € 56 750,00 €
SK 2009 EIF
P1/6 IP
Právna poradňa pre pobyt, občianstvo a maloletých bez
sprievodu
Liga za ľudské práva 1.1.-31.12.2010 73 706,54 € 55 279,90 € 18 426,64 €
SK 2009 EIF
P1/3 IP
Jazyková a interkultúrna príprava štátnych príslušníkov
tretích krajín v západoslovenskom regióne
E-KU Inštitút jazykovej a
kultúrnej komunikácie, s.r.o.
1.2.2010-31.1.2011 53 982,21 € 40 486,65 € 13 495,56 €
SK 2009 EIF
P1/7 IP
Vybudovanie kultúrno-informačného a vzdelávacieho
centra Afričanov v SR
Občianske združenie Afričanov
na Slovensku
1.2.2010-31.3.2011 89 911,92 € 67 433,94 € 22 477,98 €
PRIORITA 2
SK 2009 EIF
P2/1 IP
Testovanie indikátorov politík integrácie Inštitút pre dobre spravovanú
spoločnosť
1.2.2010-31.3.2011 48 079,20 € 36 059,40 € 12 019,80 €
SK 2009 EIF
P2/2 IP
Ekonomické aspekty migrácie a integrácie migrantov z
tretích krajín v prostredí Slovenska
Inštitút pre verejné otázky 1.2.2010-31.1.2011 61 451,53 € 46 088,65 € 15 362,89 €
PRIORITA 3
SK 2009 EIF
P3/1 IP
Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej
Spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v
Slovenskej republike
Medzinárodná organizácia pre
migráciu
1.5.-31.12.2010 55 022,00 € 41 266,50 € 13 755,50 €
SK 2009 EIF
P3/2 IP
Zvyšovanie kvalifikácie pedagógov pri integrácii detí
Štátnych príslušníkov tretích krajín do slovenského
vzdelávacieho systému
Nadácia Milana Šimečku 1.5.2010-30.6.2011 54 369,20 € 40 776,90 € 13 592,30 €
SK 2009 EIF
P3/3 IP
Rozvíjanie multikultúrnych zručností a právnych
vedomostí zamestnancov a budúcich zamestnancov
vybraných odvetví štátnej správy
Liga za ľudské práva 1.4.2010-31.12.2010 25 392,16 € 19 044,12 € 6 348,04 €
PRIORITA 4
SK 2009 EIF
P4/1 IP
Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej
úrovni – úloha samospráv
Centrum pre výskum etnicity
a kultúry
1.2.2010-28.2.2011 21 933,56 € 16 450,17 € 5 483,39 €
SPOLU 710 848,32 € 533 136,23 € 177 712,10 €
PROJEKTY PODPORENÉ V RÁMCI PROGRAMOVÉHO ROKU 2010 EIF
OPERAČNÝ CIEĽ 1
SK 2010 EIF
P1 – P4/12 IP
Migračné informačné Centrum na podporu cudzincov na
Slovensku (fáza IV)
Medzinárodná organizácia pre
migráciu
1.11.2010-29.2.2012 481 326,90 € 360 995,17 € 120 331,73 €
SK 2010 EIF
P1/3 IP
Televízna relácia na podporu integrácie cudzincov Local Media Institute 1.11.2010-28.2.2012 138 210,21 € 103 657,65 € 34 552,56 €
SK 2010 EIF
P1/5 IP
Časy nových menšín Nadácia Milana Šimečku 1.12.2010-31.12.2011 49 659,80 € 37 244,85 € 12 414,95 €
SK 2010 EIF
P1 P3/1 IP
BAKHITA Slovenská katolícka charita 1.12.2010-30.4.2012 48 175,60 € 36 131,70 € 12 043,90 €
OPERAČNÝ CIEĽ 3
SK 2010 EIF
P3/8 IP
Zlepšenie možností integrácie štátnych príslušníkov
tretích krajín na lokálnej úrovni
Centrum pre výskum etnicity
a kultúry
1.3.2011-30.6.2012 59 410,66 € 44 557,99 € 14 852,67 €
SPOLU 776 783,17 € 582 587,36 € 194 195,81 €
PROJEKTY PODPORENÉ V RÁMCI PROGRAMOVÉHO ROKU 2011 EIF
PRIORITA 1
SK 2011 EIF
P1/2 IP
TV relácia na podporu integrácie migrantov Local Media Institute 1.3.2012-28.2.2013 133 751,96 € 100 313,97 € 33 437,99 €
SK 2011 EIF
P1/3 IP
Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie
cudzincov na Slovensku (fáza V)
IOM 1.3.2012-30.4.2013 351 220,97 € 263 415,72 € 87 805,25 €
SK 2011 EIF
P1/5 IP
BAKHITA II Slovenská katolícka charita 1.2.2012-28.2.2013 27 112,87 € 20 334,65 € 6 778,22 €
SK 2011 EIF
P1/9 IP
Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 3 Liga za ľudské práva 1.2.2012-30.6.2013 123 945,70 € 92 959,27 € 30 986,43 €
PRIORITA 2
SK 2011 EIF
P2/1 IP
Príčiny, formy a dôsledky násilia na štátnych príslušníkoch
tretích krajín v SR (výskum)
IOM 1.1.2012-31.3.2013 79 123,29 € 59 342,46 € 19 780,83 €
PRIORITA 3
SK 2011 EIF
P3/1 IP
Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej
spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v
Slovenskej republike III
IOM 1.10.2012-30.6.2013 44 014,34 € 33 010,75 € 11 003,59 €
SK 2011 EIF
P3/2 IP
Vzdelávanie detí cudzincov Nadácia Milana Šimečku 1.6.2012-30.5.2013 43 594,90 € 32 696,17 € 10 898,73 €
SK 2011 EIF
P3/3 IP
Rozvíjanie multikultúrnych zručností a právnych
vedomostí zamestnancov vybraných odvetví štátnej
správy
Liga za ľudské práva 1.2.0212-31.1.2013 21 882,36 € 16 411,77 € 5 470,59 €
PRIORITA 4
SK 2011 EIF
P4/1 IP
Poskytovanie sociálnej a kultúrnej orientácie pre
Migrantov – Výmena skúseností so zahraničnými
odborníkmi z členských štátov EÚ
IOM 1.1.2012-31.10.2012 29 870,76 € 22 403,07 € 7 467,69 €
SPOLU 854 517,15 € 640 887,83 € 213 629,32 €
PROJEKTY PODPORENÉ V RÁMCI PROGRAMOVÉHO ROKU 2012 EIF
PRIORITA 1
SK 2012 EIF
P1/3 IP
Integrácia na cestách Local Media Institute 01.03.2013-31.03.2014 101 103,75 € 75 827,81 € 25 275,94 €
K 2012 EIF
P1/12 IP
Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie
cudzincov na Slovensku (fáza VI)
IOM 01.05.2013 – 30.04.2014 334 180,75 € 250 635,56 € 83 545,19 €
SK 2012 EIF
P1/8 IP
BAKHITA PLUS Slovenská katolícka charita 01.03.2013 – 28.02.2014 45 546,60 € 34 159,95 € 11 386,65 €
SK 2012 EIF
P1/4 IP
Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 4 Liga za ľudské práva 01.07.2013 – 30.06.2014 124 840,65 € 93 630,48 € 31 210,17 €
SK 2012 EIF
P1/1 IP
Multikultúrne rozprávky Nadácia Intenda 01.03.2013 – 31.12.2014 67 099,99 € 50 324,99 € 16 775,00 €
SK 2012 EIF
P1/6 IP
Časy nových menšín Nadácia Milana Šimečku 01.03.2013 – 31.05.2014 29 624,00 € 22 218,00 € 7 406,00 €
PRIORITA 2
SK 2012 EIF
P2/2 IP
Prítomní a predsa (ne)viditeľní? Kultúrna a sociálna
integrácia cudzincov v lokálnej perspektíve
Inštitút pre verejné otázky 01.04.2013 – 31.03.2014 58 857,04 € 44 142,78 € 14 714,26 €
PRIORITA 3
SK 2012 EIF
P3/1 IP
Príklady dobrej praxe vo vzdelávaní detí cudzincov v
zahraničí
Nadácia Milana Šimečku 01.06.2013 – 31.05.2014 54 358,99 € 40 769,24 € 13 589,75 €
SK 2012 EIF
P3/1 NP
Príprava novej integračnej politiky a jej mainstreaming Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
01.11.2012 – 30.04.2014 30 000,00 € 22 500,00 € 7 500,00 €
SK 2012 EIF
P3/3 IP
Posilnenie intelektuálnych zručností a regionálnej
spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v
Slovenskej republike IV
IOM 01.07.2013 – 30.06.2014 75 327,35 € 56 495,51 € 18 831,84 €
PRIORITA 4
SK 2012 EIF
P4/1 IP
Fórum integrácie – platforma pre otvorený dialóg o
migrácii a integrácii cudzincov
Liga za ľudské práva 01.03.2013 – 28.02.2014 33 627,62 € 25 220,71 € 8 406,91 €
SPOLU 954 566,74 € 715 925,03 € 238 641,71 €
PROJEKTY PODPORENÉ V RÁMCI PROGRAMOVÉHO ROKU 2013 EIF
PRIORITA 1
SK 2013 EIF
P1/6 IP
Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie
cudzincov na Slovensku (fáza VII)
IOM 01.06.2014 – 31.05.2015 388 154,52 € 291 115,89 € 97 038,63 €
SK 2013 EIF
P1/9 IP
Nové menšiny v obrazoch, tónoch a naživo Nadácia Milana Šimečku 15.03.2014 – 30.06.2015 125 915,46 € 94 436,59 € 31 478,87 €
SK 2013 EIF
P1/2 IP
Bakhita IV Slovenská katolícka charita 01.03.2014 – 30.06.2015 35 837,68 € 26 878,26 € 8 959,42 €
SK 2013 EIF
P1/7 IP
Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 5 Liga za ľudské práva 01.07.2014 – 30.06.2015 112 764,28 € 84 573,21 € 28 191,07 €
SK 2013 EIF
P1/4 IP
Multikultúrne dielne Nadácia Intenda 01.04.2014 – 31.01.2015 79 721,34 € 59 791,00 € 19 930,34 €
PRIORITA 2
SK 2013 EIF
P2/1 IP
Zlepšenie podmienok na trhu práce a podnikania štátnych
príslušníkov tretích krajín
Slovak Business Agency 01.03.2014 – 30.06.2015 72 000,00 € 54 000,00 € 18 000,00 €
PRIORITA 3
SK 2013 EIF
P3/6 IP
BUK: Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej
samosprávy v oblasti integračnej politiky
ZMOS 01.04.2014 – 30.06.2015 94 997,50 € 71 248,12 € 23 749,38 €
SK 2013 EIF
P3/2 IP
Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej
spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v
Slovenskej republike V
IOM 01.07.2014 – 31.03.2015 64 701,62 € 48 526,21 € 16 175,41 €
SPOLU 974 092,40 € 730 569,28 € 243 523,12 €
SPOLU 2007-2013 5 458 617,97 € 4 103 058,69 € 1 367 686,47 €

 

V rámci ročných programov Európskeho fondu pre integráciu príslušníkov tretích krajín boli okrem individuálnych projektov, vybraných na základe výzvy na predkladanie žiadostí o grant, implementované aj tzv. národné projekty.

ZDROJminv.sk
Dobro je to, čo treba v dnešnej dobe podporovať. Vidím aj to, čo iní vidieť nechcú.
Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest

1
najnovšie
najstaršie najpopulárnejšie
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
Wiki

Európska migračná kríza (tiež označovaná ako európska utečenecká kríza) je od roku 2015!!! prebiehajúcí medzinárodná politická kríza v Európskej únii (EÚ), spôsobená veľkým počtom imigrantov – ako ekonomických migrantov, tak utečencov – smerujúcich do EÚ. Migranti sa do centrálnych častí Európy dostávajú po dvoch hlavných migračných trasách – balkánskej trase z Turecka cez Egejské more a Balkán do strednej Európy a Stredomorskú trasou zo severnej Afriky cez Stredozemné more do Talianska. Najčastejším cieľom imigrantov sú štáty západná a severnej Európy, predovšetkým Nemecko, ďalej Švédsko, Rakúsko, Francúzsko a štáty Beneluxu. Podľa údajov OSN tvorí najväčšiu časť žiadateľov o azyl ľudia z… Zobraziť viac >>