INTERPRETAČNÉ VYHLÁSENIE VLÁDY USA K DOHODE O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEDZI VLÁDOU SR A VLÁDOU USA (NEOFICIÁLNY PREKLAD)

0
62
Ilustračné foto, zdroj: mzv.sk

Uznávajúc, že zámerom vyhlásenia prezidentky Slovenskej republiky nie je meniť ustanovenia Dohody, ani meniť či vylúčiť ich právne účinky, Spojené štáty si želajú uskutočniť vlastné interpretačné vyhlásenie vo vzťahu k tejto dôležitej Dohode, blížiac sa k jej uzavretiu a implementácii za účelom významnejšej obrannej spolupráce. V tejto súvislosti a bez toho, aby boli dotknuté iné prípadné otázky interpretácie v súvislosti s Dohodou, Spojené štáty vyhlasujú:

Dohoda nadobudnutím platnosti vytvorí právny rámec pre posilnenú obrannú spoluprácu medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou, dopĺňajúc tak ustanovenia Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl, podpísanej vo Washingtone 4. apríla 1949 (NATO SOFA), a potvrdzujúc tak, že táto spolupráca je založená na plnom rešpektovaní suverenity každej zmluvnej strany a vzájomných záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z iných medzinárodných zmlúv. Tieto princípy sú rovnaké ako tie, ktoré tvoria základ samotnej Severoatlantickej aliancie (NATO), a ktoré sú premietnuté v NATO SOFA. Rešpekt, ako je uvedený v článku II NATO SOFA, je základom našej spolupráce a umožňuje našim dvom krajinám pružne a prispôsobivo spolupracovať pre vzájomný prospech. Cieľom Dohody je obranná spolupráca a tento typ vzájomnej bezpečnosti a spolupráce sa môže dostaviť jedine so vzájomným rešpektom.

Presnejšie, táto Dohoda nevytvára žiadne základne USA v Slovenskej republike; namiesto toho vytvára právne záväzky týkajúce sa, okrem iného, podmienok prístupu USA a využívania dohodnutých zariadení a priestorov, akými sú slovenské vojenské základne uvedené v prílohe A Dohody. V súlade so zdieľanou víziou zvyšovania vzájomnej obrannej spolupráce a aktivít medzi našimi krajinami a v rámci NATO, by tieto dohodnuté zariadenia a priestory boli osobitne dôležité pre vzájomnú obrannú spoluprácu, vrátane možných investícií USA do slovenskej infraštruktúry a spoločného výcviku. Naviac, hoci Dohoda nie je rozhodnutím ani jednej zo strán vyslať personál konkrétnym spôsobom, stanovila by podmienky pre výraznejšiu spoluprácu s cieľom zlepšiť bezpečnosť Spojených štátov, Slovenskej republiky aj celkovo NATO. Takúto spoluprácu možno dosiahnuť jedine vtedy, keď naše ozbrojené sily budú úzko spolupracovať.

Dohoda taktiež výslovne uznáva plné rešpektovanie suverenity a zákonov Slovenskej republiky Spojenými štátmi ohľadne umiestňovania obrannej výzbroje, zásob a materiálu. Uvedené rešpektovanie suverenity nevyhnutne zahŕňa vzájomné informovanie sa o svojich medzinárodných záväzkoch a vnútroštátnych zákonoch i porozumenie týchto záväzkov, ako aj očakávanie, že každá zmluvná strana bude brať do úvahy záväzky a zákony druhej Strany pri plánovaní akýchkoľvek spoločne vykonávaných činností. Uznávajúc, že jadrové odstrašenie je základom kolektívnej obrany NATO viac ako 70 rokov, že jadrové zbrane USA sú ďalej rozmiestňované na územiach niektorých spojeneckých štátov NATO s ich plným súhlasom a sú v súlade so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní, a že Dohoda nepovoľuje ani nezakazuje rozmiestňovanie konkrétneho druhu zbraní, Spojené štáty nemenia svoj pohľad, už skôr komunikovaný zo strany NATO v Zakladajúcom akte o vzájomných vzťahoch, spolupráci a bezpečnosti medzi NATO a Ruskou federáciou (Zakladajúci akt NATO-Rusko), že členské štáty NATO nemajú “žiaden zámer, plán ani dôvod” rozmiestňovať alebo skladovať jadrové zbrane na území jej nových členov, vrátane Slovenska.

Dohoda taktiež výslovne upravuje podrobnosti postupu pri výkone trestnej jurisdikcie nad členmi ozbrojených síl USA v súlade s NATO SOFA a neumožňuje beztrestnosť žiadneho páchateľa. Naopak, ustanovuje systém rýchleho a transparentného výkonu disciplinárnej právomoci a spravodlivosti. Ako ustanovuje článok 12 Dohody, Slovensko môže odvolať zrieknutie sa jurisdikcie v konkrétnych prípadoch trestných činov osobitného významu pre Slovensko. Dohoda taktiež upravuje spoluprácu a výmenu informácií podľa potreby, v záujme uľahčenia uplatňovania práv obetí, vrátane práva na prípadnú náhradu škody podľa vnútroštátnych postupov, avšak negarantuje žiaden konkrétny výsledok.

Spojené štáty a Slovenská republika dojednali ustanovenia Dohody spôsobom plne rešpektujúcim suverenitu Slovenskej republiky a jej medzinárodné záväzky. Dohoda ustanovuje mechanizmy pre pokračujúce konzultácie a v prípade potreby pre implementačné dohody alebo dojednania v záujme efektívneho vykonávania ustanovení Dohody.

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest

0
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre