KOOPERATÍVA ALEBO DRUŽSTVO V EKONOMICKEJ DEMOKRACII

0
451
Zdroj foto: pixabay.com

O družstvách ste už určite niečo počuli najmä v spojitosti s bývalým režimom v Československu. O čo sa však jedná v ekonomickej demokracii?

Podnik, ktorý funguje na základe kolektívneho vlastníctva. Je to základná hospodárska jednotka v ekonomickej demokracii. Tento model kolektívneho vlastníctva sa v ekonomickej demokracii presadzuje pri menších a stredných typoch podnikov, kde sa v hospodárskej súťaži zúčastňujú aj súkromné firmy na báze rodinného podniku. Každý zamestnanec je aj členom družstva a každý člen je aj zamestnancom. Rozhodovanie prebieha na princípe jeden člen, jeden hlas. Členský podiel je nepredajný, pričom na každého člena družstva pripadá rovnaký podiel, ale miera účasti na zisku môže byť upravená koeficientom (kvôli odmeňovaniu špecializovaných pracovníkov). Tento koeficient, pomenovaný ako tarifa je schvaľovaný na členskej schôdzi. Na členskej schôdzi sa volí aj vedenie podniku.

Prvoradým cieľom družstva nie je dosahovanie zisku, ale uspokojenie potrieb jeho členov. Medzi tieto potreby patrí „zisk“, teda kladný hospodársky výsledok, ale aj prerozdeľovanie do spoločenskej spotreby. Čím viac podnik prosperuje, tým viac majú členovia samosprávy z hospodárskeho výsledku. Podstatou zamestnaneckej samosprávy v ekonomickej demokracii je funkčné splynutie vlastníka výrobných prostriedkov a zamestnanca – pracovníka na týchto výrobných prostriedkoch.

Zamestnanci v družstve spolupracujú na spoločnom cieli na základe vzájomnej dôvery a kontroly výsledkov. Pri spolupráci sa dosahujú lepšie výsledky ako pri vzájomnom súperení. Z toho vyplýva, že zamestnanci v ziskovom družstve viac zarobia ako v podobne ziskovej súkromnej firme. V prípade záporného hospodárskeho výsledku podnik môže byť nútený ísť do bankrotu v prípade strát a zníženia hodnoty základných prostriedkov (ak pôjde o spoločenské vlastníctvo), takže jeho správcovia – zamestnanecká samospráva, bude musieť hľadať zamestnanie inde a základné výrobné prostriedky sa na trhu rozpredajú. O to sa budú takisto starať verejné investičné banky.

Družstvá v regionálnom trhu

Družstvá pôsobiace v danom regióne majú tendenciu medzi sebou spolupracovať na vzájomne výhodnej obchodnej výmene spotrebných tovarov a podpory zamestnanosti v danom regióne. Pre každého člena družstva je výhodné kupovať vlastné výrobky a takisto výrobky regionálnych družstiev. Rovnaká logika platí pri jednotlivých družstvách v danom regióne. Spolupracovať môžu podporovaním regionálnych združení družstiev ak nakupujú tovary alebo služby medzi sebou navzájom. Pri zachovaní tohto princípu dochádza k regionálnej výmene tovarov a podpore zamestnanosti.

Ako funguje podnik v zamestnaneckej samospráve – družstvo (Zhrnutie)

  • Založiť ho môžu len fyzické osoby
  • Každý člen má rovnaký  nescudziteľný členský podiel
  • Každý člen má  jeden hlas pri hlasovaní  na členskej schôdzi
  • Vedenie sa volí na členskej schôdzi – členská schôdza je najvyšším riadiacim orgánom podniku
  • Koeficient – tarifa rozdeľovania hospodárskeho výsledku – sa určuje hlasovaním na členskej schôdzi
  • Založiť družstvo môžu minimálne 3 členovia
  • Maximálne neobmedzený počet, ale odporúčaný strop je max. 500 členov
  • Každý člen družstva je aj zamestnancom
  • Je možné odkupovať služby iných družstiev, ak v danom regióne nepôsobí potrebné družstvo, môžu sa odkúpiť služby od súkromných firiem.
  • Pri prepustení sa vyplatí alikvotný podiel na hospodárskom výsledku a jeho splatný podiel
Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest

0
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre