SKUTOČNÁ VÍZIA PROJEKTU VENUS JACQUA FRESCA (+ENGLISH VERSION)

0
393
Jacque Fresco (Foto: Future My Love (CC BY 2.0))

Aká je skutočná vízia Projektu Venus Jacqua Fresca? Zoznámte sa s faktami priamo od zdroja…

„Musíte sa postarať o každého inak systém nefunguje,“ ~ Jacque Fresco, TVP teamspeak seminár, 04.12.2011 Zdroj

„Projekt Venus je prekladom všetkých náboženstiev: Koniec vojny, koniec chudoby, bratstvo ľudstva a ak toto nie je duchovné, rovnako ako som povedal predtým, ja neviem, čo je.“ ~ Jacque Fresco, TVP teamspeak seminár, 15.01.2012 Zdroj

„Projekt Venus robí všetko o čom náboženstvo hovorí. Buduje bratstvo ľudí. To nie je zabíjanie, tam nie sú vojny. Nezabúdajte, že Biblia hovorí: „Nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe.“ Hovorí: „Nezabiješ.“ Projekt Venus je o tom všetkom , kde slovné systémy náboženstva hovoria o a okolo témy, ale nepovedia nám ako sa dostať z jedného miesta na druhé. Oni naozaj nevedia ako. Nie, že nechcú, oni nevedia ako.“ ~ Jacque Fresco, TVP teamspeak seminár, 10.07.2011 Zdroj

„Rozhodnutia Projektu Venus sú založené na takých, ktoré skvalitňujú životy všetkých. Ak nie ste toho názoru, nemyslím si, že by sa vám páčil Projekt Venus.“ ~ Jacque Fresco, TVP teamspeak seminár, 14.08.2011 Zdroj

„Byť ľudský znamená, že máte starosť ohľadom potrieb ostatných ľudí a ochrany životného prostredia. Ak v tom zlyháte, povedal by som, že budete ničiť ľudský život.“ ~ Jacque Fresco, TVP teamspeak seminár, 19.06.2011 Zdroj

„Ak ľudia majú prístup k nevyhnutnostiam k životu, oni nekradnú. Ak oni stratia svoje postavenie alebo výhodu, môžu klamať. Nikto nemôže prísť o svoje postavenie. Každý má prístup ku knihám, páskam, hudobným nástrojom, rovnako ako verejným knižniciam.“ ~ Jacque Fresco, TVP teamspeak seminár, 19.06.2011 Zdroj

„Učenie alebo informácie v rámci Projektu Venus nie je to, čo Jacque Fresco diktuje. Je to prvý robený prieskum únosnosti daného prostredia a zachovanie populácie podľa zdrojov Zeme, nie Frescov názor.“ ~ Jacque Fresco, TVP teamspeak seminár, 30.10.2011 Zdroj

Verzia v angličtine:

What is Jacque Fresco’s real vision of The Venus Project? Get the facts straight from the source…

„You have to take care of everybody or the system doesn’t work,“ ~ Jacque Fresco, TVP teamspeak seminar, December 4th, 2011
Source

„The Venus Project is a translation of all religions: The end of war, the end of poverty, the brotherhood of humanity, and if that isn’t spiritual, like I’ve said before, I don’t know what is.“ ~ Jacque Fresco, TVP teamspeak seminar, January 15th, 2012 Source

„The Venus Project does everything that religion talks about. It builds the brotherhood of man. It doesn’t kill, there’s no wars. Don’t forget, the bible says „Do unto others as you would have them do unto you.“ It says „thou shalt not kill.“ The Venus Project is all about that, whereas the verbal systems of religion talk about and around the subject but they don’t tell us how to do it or how to get from here to there. They really don’t know how. It isn’t that they don’t want to, they don’t know how.“ ~ Jacque Fresco, TVP teamspeak seminar, July 10th, 2011 Source

„The Venus Project decisions are based upon that which enhances the lives of everyone. If you’re not of that view, I don’t think you’d like The Venus Project.“ ~ Jacque Fresco, TVP teamspeak seminar, August 14th, 2011 Source

„Being human means you concern yourself with the needs of other people and the protection of the environment. If you fail to do that, I would say you will destroy human life.“ ~ Jacque Fresco, TVP teamspeak seminar, June 19th, 2011 Source

„If people have access to the necessities to life, they don’t steal. If they lose their position or advantage, they may lie. No one can lose their positions. Everyone has access to books, tapes, musicical instruments, just like a public library.“ ~ Jacque Fresco, TVP teamspeak seminar, June 19th, 2011 Source

„The teachings or the information in the Venus Project is not what Jacque Fresco dictates. It’s first doing a survey of the carrying capacity of a given environment and maintaining a population in accordance of the Earth’s resources, not Fresco’s opinion.“- Jacque Fresco, TVP teamspeak seminar, October 30th, 2011 Source

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest

0
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre