SLOVENSKO MÁ PO JAPONSKU DRUHÚ NAJVYŠŠIU ČITATEĽSKÚ A MATEMATICKÚ GRAMOTNOSŤ PRACUJÚCICH Z KRAJÍN OECD

0
4154
Podiel pracovníkov s nízkym stupňom čitateľskej a matematickej gramotnosti. Čile, Grécko, Izrael, Nový Zélan, Slovinsko a Turecko. - dáta z roku 2015: Všetky ostatné krajiny dáta z roku 2012. Veľká Británia = Anglicko+Severné Írsko, Belgicko = iba Flámsko

„Viac ako 200 miliónov dospelých osôb v krajinách OECD (približne jeden zo štyroch dospelých) má nízku čitateľskú gramotnosť a matematickú gramotnosť a 60 % z nich nemá ani jednu z týchto dvoch zručností,“ uvádza vo svojej publikácii „Výhľad OECD v oblasti zručností na rok 2017“ Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Prepočty OECD sú založené na údajoch získaných z prieskumu PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) – medzinárodný výskum o využívaní kompetencií dospelých.

24 krajín sa zúčastnilo 1. kola prieskumu o schopnostiach dospelých (PIAAC) od 1. augusta 2011 do 31. marca 2012. Deväť krajín sa zúčastnilo druhého kola prieskumu, ktoré sa uskutočnilo od apríla 2014 do konca marca 2015.

Celkovo bolo v 33 krajinách / ekonomikách v úradnom jazyku (jazykoch) krajín skúmaných v dvoch kolách štúdie približne 250 000 dospelých, ktorí predstavovali vzorku z 815 miliónov dospelých vo veku 16 až 65 rokov.

Čitateľská gramotnosť je definovaná ako schopnosť rozumieť a vedieť používať písaný text, posúdiť jeho význam a zapájať sa prostredníctvom písaného textu do spoločenského života, dosahovať ciele a rozvíjať svoje schopnosti a osobné predpoklady. Hodnotenie sa v tomto výskume vzťahuje len na čítanie písaného textu, nezahrňuje ani schopnosť rozumieť hovorenej reči, ani schopnosť hovoriť alebo písať.

Matematická gramotnosť je definovaná ako schopnosť získavať, používať, interpretovať a komunikovať matematické informácie a pojmy pri riešení matematických otázok v rôznych situáciách každodenného života. Matematicky gramotný je ten, kto správne reaguje na matematický obsah, informácie a pojmy, s ktorými sa stretáva v rôznych kontextoch každodenného života. Pretože splnenie matematickej úlohy čiastočne závisí od schopnosti prečítať a porozumieť textu, matematická gramotnosť vyžaduje viac, ako len uplatniť počtárske zručnosti, musí ich uplatniť vo vzťahu k informácii, ktorá je súčasťou rozsiahlejšieho textu.

Počet Zdroj foto: OECD Skills Outlook 2017, Skills and Global Value Chains
Pomer osôb s nízkou čitateľskou gramotnosťou (sivá), s nízkou matematickou gramotnosťou (svetlo modrá), s nízkymi obomi gramotnosťami (tmavo modrá). Adults=dospelí, Workers=pracujúci.   Zdroj foto: OECD Skills Outlook 2017, Skills and Global Value Chains

Medzi osoby s nízkou gramotnosťou boli zaradené osoby, ktorých gramotnosť bola podľa PIAAC na úrovni 1. stupňa resp. nižšia ako 1. stupeň.

Dospelí na 1. stupni čitateľskej gramotnosti dokážu čítať kratšie digitalizované alebo tlačené texty napísané hovorovým a administratívnym štýlom a vyhľadať jednotlivé informácie, ktoré sú identické alebo sú synonymom slova uvedeného v pokyne či otázke. Tieto texty obsahujú málo protirečivých informácií. Dospelí na tomto stupni dokážu vyplniť jednoduchý formulár, rozumejú bežným slovám, chápu význam vety a plynulo dokážu prečítať jednoduchý text.
Pri čitateľskej gramotnosti nižšej ako 1. stupeň ľudia dokážu čítať krátke texty na známe témy a vyhľadať v nich informáciu, ktorej forma je zhodná s informáciou v otázke alebo pokyne. Nevyžadovalo sa od nich pochopenie štruktúry vety, ale iba chápanie významu slov základného slovníka. Úlohy pre stupeň nižší ako 1 neobsahovali žiadne nástroje používané v digitalizovanom texte.

Dospelí na 1. stupni matematickej gramotnosti dokážu riešiť úlohy so základnými matematickými operáciami v bežných konkrétnych súvislostiach a s matematickým obsahom explicitne formulovaným v krátkom texte s minimom rušivých prvkov. Dokážu plniť jednokrokové alebo jednoduché matematické operácie ako je počítanie, usporadúvanie, základné aritmetické operácie, chápu jednoduché percentá a umiestnenie alebo vyhľadanie jednotiek v jednoduchých alebo bežných grafických a priestorových obrazcoch.
Dospelí s matematickou gramotnosťou nižšou ako 1. stupeň dokážu vyriešiť len veľmi jednoduché úlohy situované v konkrétnom, bežne známom kontexte, s explicitne formulovaným matematickým obsahom a ktoré vyžadujú iba znalosť základných operácií ako je počítanie alebo usporadúvanie. Dokážu vykonávať základné aritmetické operácie s celými číslami alebo peniazmi a rozumejú základnému priestorovému znázorneniu.

Rovnako ako v ostatných krajinách, aj na Slovensku boli testovaní dospelí občania vo veku od 16 do 65 rokov. Vzorka respondentov bola vyberaná z Registra obyvateľov Slovenskej republiky podľa pravidiel určených dokumentom OECD „Technické štandardy a smernice k štúdii PIAAC“. Veľkosť výberového súboru bola 9 280 osôb.

Okresy s najlepšími výsledkami obyvateľov v čitateľskej gramotnosti (str.46) sú Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Bánovce nad Bebravou, Žilina, Považská Bystrica, Bratislava I a Lučenec.
Okresy s najhoršími výsledkami obyvateľov v čitateľskej gramotnosti sú okresy: Sabinov, Kežmarok, Prešov, Levoča, Partizánske, Zlaté Moravce, Gelnica, Dunajská Streda a Tvrdošín.


Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD z angl. Organisation for Economic Co-operation and Development) je medzivládna organizácia tridsiatich piatich ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta, ktoré prijali princípy demokracie a trhovej ekonomiky. OECD vznikla v roku 1961 (zakladajúci dokument bol podpísaný 14. decembra 1960) transformáciou Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu (OEEC, Organisation for European Economic Co-operation), ktorá bola pôvodne zriadená v roku 1948 na administráciu povojnového Marshallovho plánu. Slovensko sa členom OECD stalo v decembri v roku 2000. (Wikipedia)

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest

0
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre