STÁLA KONFERENCIA OBČIANSKEHO INŠTITÚTU (06/2003)

0
527
Vznik

V septembri roku 1993, pätnásť mesiacov po voľbách, ktoré rozhodli o tom, že Slovenská republika už nebude pokračovať v demokratickej politike slovenských a českých vlád z porevolučného obdobia, viacerí čelní predstavitelia tejto politiky, rozhodnutí i naďalej verejnou činnosťou pokračovať v demokratizácii spoločnosti v samostatnej Slovenskej republike, sa zišli v Svätom Jure pri Bratislave a založili občianske združenie Stála konferencia občianskeho inštitútu.
Poslaním SKOI je posilňovať hodnotový svet otvorenej občianskej spoločnosti, založenej na mravných ideáloch, pravidlách a inštitúciách právneho štátu, s pluralitnoui politickou štruktúrou, s trhovou ekonomikou, s ústavne zaručenou ochranou ľudských a občianskych práv.
Vzdelávacou a osvetovou činnosťou v tomto duchu SKOI chce a bude podporovať čo najširšiu účasť občanov a mimovládnych organizácií na verejnom dianí.

Ciele

Cieľom združenia je vzdelávacia a osvetová činosť v oblasti demokracie a občianskych práv, získavanie, podpora a presadzovanie účasti občanov na verejnom dianí, pomoc pri formulovaní a obhajobe demokratických názorov a záujmov občanov, na miestnej i celoštátnej úrovni.
Pri napĺňaní cieľov združenie najmä:
– utvára v obciach na Slovensku kluby ako diskusné fóra pre verejnosť,
– organizuje stretnutia, prednášky, semináre a iné podujatia v obciach, aj so zahraničnými účastníkmi,
– aktívne udržiava otvorený styk s novinármi a médiami,
– vypracúva stanoviská k jednotlivým odborným problémom verejného života,
– uskutočňuje vydavateľskú a publikačnú činnosť v súlade s platnými predpismi,
– spolupracuje s inými združeniami, nadáciami, politickými stranami a hnutiami a inými právnymi subjektami,
– spolupracuje s poslancami všetkých zastupiteľských úrovní.

Orgány

Predsedníctvo SKOI
Predseda: Juraj HRABKO, publicista, novinár
Podpredseda: Peter TATÁR, MUDr.
Členovia: František Šebej, PHDr., Rudolf Zajac, Minister zdravotníctva SR, Mária Bečárová, MUDr., Zuzana Dzivjaková, Ing., Jaroslav Pilát Mgr.,
Kancelária SKOI
Výkonný riaditeľ: Daniel BREZINA
Programový manažér: Jana ŠUPOVÁ
Finančný manažér: Katarína PRÓNAY

Zameranie

Činnosť SKOI je zameraná na posilňovanie hodnotového systému občianskej spoločnosti rešpektujúcej pravidlá a inštitúcie právneho štátu. Osobitným spôsobom podporovala kritické myslenie občanov, dôveru vo vlastné sily, ambície občanov vo vzťahu k spravovaniu vecí verejných a následné prevzatie zodpovednosti za ich vývoj.
Na plnenie svojich cieľov SKOI zriadila v obciach a mestách občianske kluby, v ktorých prednášajú a diskutujú s občanmi lektori – známi umelci, publicisti, vedci, experti a demokratickí politici. Experti a lektori sa podieľajú na tvorbe analytických materiálov a prognostických štúdií v rôznych oblastiach verejného záujmu.
V súčasnosti pracuje pre SKOI 50 aktivistov na území celej republiky a 58 aktívnych lektorov.

Lektory

Július Satinský – humorista, publicista,
Stano Dančiak – herec,
Jaro Filip…
Milan Markovič – humorista,
Ján Štrasser – básnik, publicista, prekladateľ,
Ivan Mikloš – podpredseda vlády SR,
Ján Čarnogurský – minister,
Peter Zajac – poslanec NR SR,
František Šebej – poslanec NR SR,
Grigorij Mesežnikov – politológ,

Béla Bugár – podpredseda NR SR,
Viktor Nižňanský – MESA 10
Fedor Gál – sociológ, publicista
Miro Kusý – politológ, publicista,


Dušan Kováč – historik,
Ernest Valko – právnik,
Štefan Hríb – novinár, publicista,
Ján K.Balász – kňaz,
Ján Sucháň – kňaz
a iní.

Spolupráca

Stála konferencia občianskeho inštitútu pri svojej činnosti aktívne spolupracuje s týmito organizáciami:

Únia miest Slovenska (ÚMS)
Inštitút pre verejné otázky (IVO)
MESA 10
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation
Nadácia pre podporu občianskych aktivít (NPOA)
Nadácia Ekopolis
Občianske združenie GEMMA 93
Občianske združenie Ľudia a voda
a iné

K najvýznamnejším donorom SKOI patria:
Konrad Adenauer Stiftung – KAS,
National Endowment for Democracy
Nadácia Ekopolis a ETP Slovensko z grantového programu Tvoja Zem (USAID),
a iní.

Projekty

Slovensko a reforma verejnej správy, (2001)

Publikácia vznikla ako súčasť projektu Slovensko a reforma verejnej správy . Jej autorom je člen predsedníctva SKOI JUDr.Milan Galanda, odborne spolupracovali Janka Rusnáková, Mgr.Jaroslav Pilát, Ing.Martin Valentovič a Mgr.Daniel Balko. Vydanie publikácie podporili Únia miest Slovenska, Inštitút pre verejné otázky, KAS – Konrad Adenauer Stiftung, NED – National Endowment for Democracy, Program Tvoja Zem, ktorý zabezpečujú Nadácia Ekopolis a ETP-Slovensko a financuje ho United States Agency for International Development, spolu s ďalšími súkromnými a verejnými darcami.Príklad prerozdelenia finančých prostriedkov (z publikácie Slovensko a reforma verejnej správy)

 

Ako ďalej v reforme verejnej správy, (2001)

Zborník z konferencie s rovnomenným názvom, ktorá sa uskutočnila 2.septembra 2001 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Konferenciu organizovala SKOI v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Úniou miest Slovenska (ÚMS). Pozvanie prijalo 116 zástupcov miestnej samosprávy, mimovládnych organizácií, politických strán a ďalších hostí. Záverom konferencie bola žiadosť účastníkov

k vláde SR, aby
1. prijala iba taký zákon o prechode niektorých pôsobností zo štátnej správy na územnú samosprávu (kompetenčný zákon), ktorý bude
– v súlade s koncepčnými materiálmi, ktoré si vláda SR osvojila, prerokovala a schválila, t.j. stratégiou reformy verejnej správy a koncepciou decentralizácie a modernizácie verejnej správy
– dôsledne rešpektovať princíp subsidiarity a princípy efektívnosti a flexibility poskytovania verejných služieb
– jasne definovať samostatnú pôsobnosť územnej samosprávy a prenesený výkon štátnej správy
2. zabezpečila zosúladenie (vecné, časové a terminologické) kompetenčného zákona s ostatnými zákonmi, ktoré už schválila a predložila do NR SR
3. zosúladila zákony o majetku územnej samosprávy s kompetečným zákonom, nanovo definovala obmedzenia nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
4. novelou zákona o rozpočtových pravidlách posilnila a neobmedzovala finančnú suverenitu miestnej samosprávy
5. na základe kompetenčného zákona upresnila zdroje príjmov územnej samosprávy pre zabezpečovanie úloh v samostatnej a prenesenej pôsobnosti, zabezpečila dopracovanie kritérií delenia decentralizačnej dotácie a podielových daní
6. pred prerokovaním zákona o podpore regionálneho rozvoja v NR SR posúdila, či bude SR rozdelená na 4 NUTS II, resp. či nie je výhodnejšie pre implementáciu podpory z EÚ, aby SR bola jedna NUTS II jednotka
7. rozhodla o budúcej organizácii miestnej štátnej správy, čím vytvorí podmienky pre kvalitnú prípravu noviel ďalších zákonov, ktoré budú dotknuté odovzdaním pôsobností zo štátnej správy na územnnú samosprávu a efektívny výkon štátnej správy
8. predložila na verejnú diskusiu návrh nového financovania verejnej správy
9. vytvorila podmienky na presun majetku súvisiaceho s presunom pôsobností zo štátnej správy na územnú samosprávu, najneskôr do 1.7.2002
10. vytvorila podmienky pre informovanie občanov o zmenách vyplývajúcich z presunu pôsobností

k poslancom NR SR, aby
1.
rešpektovali stanoviská priamo občanmi volených predstaviteľov miestnej samosprávy a mimovládnych organizácií pri prerokovávaní a prijímaní zákonov
2. najprv prerokovali kompetenčný zákon a následne zákony finančné, majetkové, zákon o podpore regionálneho rozvoja a novelu zákona o obecnom zriadení
3. podporili novelizáciu zákona 302/2001 o krajskej samospráve minimálne v upresnení definovania samostatnej a prenesenej pôsobnosti, vypustením § 8 odsek 1 a odsek 3 a novým definovaním dohľadu štátu nad zákonnosťou všeobecne záväzných nariadení samosprávneho kraja ako aj zosúladením ustanovení o cezhraničnej spolupráci s medzinárodnými dohovormi, ku ktorým SR pristúpila
Účastníci konferencie tiež vyzvali občanov SR, aby sa aktívne zúčastnili na voľbách do orgánov krajskej samosprávy a tak rozhodli o predstaviteľoch, ktorí budú hájiť ich záujmy v kraji, ale aj smerom k centrálnym inštitúciám.
Závery konferencie spoločne podpísali Viktor Nižňanský, riaditeľ MESA.10, bývalý splnomocnenec vlády pre reformu verejnej správy, Michal Sýkora, predseda ZMOS, Marián Minarovič, generálny sekretár ÚMS a Daniel Brezina, riaditeľ SKOI.
Konferenciu podporili Nadácia otvorenej spoločnosti – NOS – OSF, Konrad Adenauer Stiftung – KAS, Nadácia Ekopolis a ETP Slovensko z grantového programu Tvoja Zem (USAID), National Endowment for Democracy – NED.

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments