SVETONÁZOROVÁ VÝCHOVA NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO (04/1975)

2
597
Úvodná strana Spravodaja Univerzity Komenského z roku 1975

Na februárovej Vedeckej rade UK bola na programe aj správa o plnení úloh v oblasti svetonázorovej výchovy na Univerzite Komenského v Bratislave. Správu predložil a uviedol prorektor UK prof. PhDr. Ján KVASNIČKA, CSc.

V komplexe úloh systému komunistickej výchovy na vysokých školách má kľúčový význam výchova k vedeckému, marxisticko-leninskému svetonázoru. Tvorí jeho základnú a najvýznamnejšiu zložku z hľadiska prípravy mladej generácie pre život a prácu v rozvinutej socialistickej spoločnosti. Dokumenty XIV. zjazdu KSČ a ich rozpracovanie a konkretizácia na júlovom zasadnutí ÚV KSČ v r . 1973 prikladajú mimoriadny význam práv* otázkam svetonázorovej výchovy vysokoškolskej mládeže, pretože jej prostredníctvom sa formujú nielen vedecké myslenie, ale aj praktické politické postoje, aktívny vzťah k výstavbe vyspelej socialistickej spoločnosti, triedny prístup k hodnoteniu spoločenských javov v triedne rozdelenom svete, oddanosť robotníckej triede a Komunistickej strane Československa, nášmu spojenectvu so Sovietskym zväzom a ostatnými krajinami socialistického spoločenstva, myšlienkam socialistického vlastenectva a proletárskeho internacionalizmu.

Vychádzajúc z uznesení XIV. zjazdu KSČ a zo záverov júlového pléna ÜV KSČ v r. 1973 položilo vedenie UK v pláne hlavných úloh na školský rok 1974/75 dôraz na systém komunistickej výchovy, ktorého podstatnou zložkou je výchova k vedeckému svetonázoru. Toto zvýraznenie svetonázorových otázok celého výchovno-vyučovacieho procesu na UK vyplýva predovšetkým z vnútornej potreby zefektívniť a skvalitniť jeho výsledky a je vyjadrením tiež realizácie pokynov Ministerstva školstva SSR z 27. 6. 1974 č. 7 116/74-KV-ML, ktoré uložili vysokým školám sústrediť hlavnú pozornosť v oblasti komunistickej výchovy na svetonázorovú, mravnú výchovu a výchovu k socialistickému vlastenectvu a proletárskemu internacionalizmu.

Prvý raz po niekoľkých rokoch bol na UK schválený osobitný plán komunistickej výchovy, ktorý vytyčuje hlavné úlohy pre všetky zložky a činitele, zúčastnené na výchovnovzdelávacom procese školy i jednotlivých fakúlt a výchovných zariadení UK. Tým sa vytvoril základný predpoklad pre cieľavedomú koordináciu úloh, pre účinnú kontrolu prijatých uznesení v rámci UK i jednotlivých fakúlt. Každá fakulta i celá UK s a riadi schváleným plánom komunistickej výchovy, ktorý priebežne kontrolujú a vyhodnocujú akademickí funkcionári a ideologické komisie fakúlt i UK. V tomto školskom roku sme dosiahli nesporný pokrok aj v tom, že plány komunistickej výchovy boli rozpracované nielen na úrovni fakúlt, ale aj na jednotlivé katedry a spoločenské organizácie. Na úrovni Rektorátu UK súčasť plánu komunistickej vý­chovy tvorí plán ideovo-politickej práce CŠV SZM a Ideovo-politického vzdelávania členov ROH, ktorý vypracovala Koordinačná porada predsedov ZV ROH UK.

Otázky svetonázorovej výchovy tvorili hlavnú obsahov ú náplň všetkých porád ideologickej komisie UK v priebehu zimného semestra. Zaoberal sa nimi tiež aktív akademických funkcionárov UK a straníckych a spolo­čenských organizácií v októbri 1974, ako aj užšie kolé­gium rektora UK podľa schváleného plánu práce.

Možno konštatovať, že úlohy v oblasti svetonázorovej výchovy študentov, učiteľov i zamestnancov sú vplánoch všetkých fakúlt UK a v plánoch katedier a spolo­čenských organizácií postavené veľmi konkrétne, stanovené sú termíny ich realizácie, spôsob kontroly plnenia a hodnotenia, ako a j formy, metódy a prostriedky pre ich dosiahnutie.

Výučba marxizmu-leninizmu

Teoretická výučba politickej ekonómie, marxistickej filozofie, vedeckého komunizmu, dejín KSČ a medziná­rodného robotníckeho hnutia spolu s novozavedenou výučbou vedeckého ateizmu na učiteľských a lekárskych fakultách UK predstavuje hlavný prostriedok formovania vedeckého svetonázoru študentov, je základnou a najsústavnejšou formou svetonázorovej výučby a preto je v komunistickej výchove nenahraditeľná a nezastupiteľná. O stav marxizmu-leninizmu UK napriek neúplnej kádrovej vybavenosti zabezpečuje bezporuchovú výučbu všetkých disciplín marxizmu-leninizmu v plnom rozsahu na všetkých fakultách UK v Bratislave, Martine i Trnave a jeho činnosť – už aj vzhľadom na vysoké pedagogické úväzky a personálnu nedobudovanosť – treba hodnotiť veľmi pozitívne. Došlo k zlepšeniu spolupráce členov kabinetov marxizmu-leninizmu na jednotlivých fakultách s akademickými funkcionármi pri zabezpečovaní úloh komunistickej, najmä svetonázorovej a politickej výchovy študentov i učiteľov, zintenzívnila sa pomoc učiteľov ÚML UK fakultným organizáciám SZM. Zo sprá­vy ÚML UK o svetonázorovej výchove však nevyplýva, aká je účinnosť výučby marxizmu-leninizmu pri formovaní praktických politických postojov študentov, aké sú formy starostlivosti o zvyšovanie kvality pedagogickej činnosti v zmysle uznesení štátnych a straníckych orgánov.

V tomto školskom roku ÚML UK prvý raz zabezpečuje v širokom rozsahu výučbu vedeckého ateizmu — tu sa osobitne žiada konkrétna analýza dosiahnutých výsledkov, ako a j zabezpečenie študentov kvalitnou študijnou literatúrou. Skutočnosť, že práve medzi poslucháčmi niektorých fakúlt UK sa našli niekoľkí príslušníci antikomunistickej klerikálnej organizácie, ako aj okolnosť, že svetové cirkvi sú dnes ideovým nástrojom klerikálneho antikomunizmu a antisovietizmu, že modernizujú svoje argumentačné schémy, prispôsobujúc ich súčasnej etape vedecko-technického pokroku, kladú osobitné nároky na učiteľov ÚML UK, zaoberajúcich sa týmito otázkami V správe ÚML UK sa nehovorí o tom, ako sa zabezpečujú úlohy v povinnej výučbe marxizmu-leninizmu pre zahraničných študentov, určené výnosom Ministerstva školstva SSR 18. 6. 1974. V záujme zvýšenia pomoci pri skvalitňovaní výučby marxizmu-leninizmu mali by sa vedenia fakúlt i kolégium rektora UK aspoň raz do roka podrobnejšie zaoberať prácou ÚML UK.

Svetonázorové pôsobenie katedier a učiteľov

Medzi faktory spôsobujúce ďalší pozitívny posun v celkovom priaznivom trende svetonázorovej výchovy študentov na všetkých fakultách UK treba nesporne zaradiť zintenzívnenie a skvalitnenie svetonázorového pôsobenia jednotlivých katedier a učiteľov prostredníctvom špeciálnych vedných disciplín. Možno povedať, že zásluhou kolektívov prevažnej väčšiny katedier na UK sa oveľa dôslednejšie uplatňuje zásada: vysokoškolskou výučbou súčasne marxisticky vychovávať, teda princíp jednoty výchovy a vzdelania vysokoškolskej mládeže. Práve tu majú vysokoškolskí učitelia, ako vedecké osobnosti, možnosť a príležitosť z aspektu vlastného vedného odboru účinne demonštrovať principiálny význam vedecké­ho svetonázoru pre každého socialistického odborníka. Veľmi pozitívne treba oceniť v tomto smere najmä úsilie oboch lekárskych fakúlt, niektorých katedier filozofickej a niektoré sekcie prírodovedeckej fakulty. Na Lekárskej fakulte UK v Bratislave väčšina katedier má rozpracované tieto otázky veľmi konkrétne a sústavne sa s nimi zaoberá, aj keď v samotnom pedagogickom procese sú akcentované viac na teoretických ako na klinických disciplínách. Na katedrách Filozofickej fakulty UK došlo v tomto školskom roku k ukončeniu zásadného prehodnotenia plánov svetonázorového využitia prednášok, cvi­čení a seminárov jednotlivých vedných disciplín, zlepšilo sa uplatňovanie týchto aspektov pri vypracovaní nových tém diplomových a ročníkových prác i tém SVOČ. Treba však zdôrazniť, že svetonázorové pôsobenie cez vedné disciplíny predstavuje dlhodobý proces, ktorý musia sústavne riadiť vedúci katedier, resp. sekcií a akademickí funkcionári.

Oceniť treba tiež ideovo-politickú prácu učiteľov V. a VI. ročníka lekárskych fakúlt, ktorí realizujú svetoná­zorovú výchovu v rámci odborných disciplín a tiež mimo vyučovací proces (na letnej praxi, na pôde SZM, v študentských domovoch a pod.), keďže v týchto ročníkoch už niet povinnej výučby disciplín marxizmu-leninizmu.

Skúsenosti oboch našich lekárskych fakúlt jednoznačne potvrdzujú, že študenti prejavujú živý záujem o svetonázorovú problematiku vlastného vedného odboru vtedy, ak je organickou zložkou teoretickej úrovne podanej odbornej tematiky. Osvedčili s a tiež prednášky a besedy na ideovo-filozofické témy, ako napr. súčasný vědeckotechnický rozvoj a medicína, materiálna podstata medicíny, otázky marxisticko-lenlnskej etiky v medicíne a pod. S dosiahnutými úspechmi sa nechceme a nemôžeme uspokojiť — pred nami j e sústavný proces ďalšieho zdokonaľovania a zintenzívňovania svetonázorového pôsobenia prostredníctvom jednotlivých vedných disciplín. Treba tiež uviesť, že na UK sú aj prípady povrchného prístupu, formalizmu, nárazovosti, kampaňovitosti a nesystematičnosti, úroveň rôznych katedier je rozdielna, chýba pravidelné zhodnotenie, kontrola plnenia týchto úloh na každej fakulte i v rámci pracoviska. Očakávame, že učitelia našej UK budú k týmto otázkam vystupovať častejšie na verejnosti, najmä v masových oznamovacích prostriedkoch.

Svetonázorové pôsobenie vedúcich učiteľov ročníkov

Inštitúcia vedúcich učiteľov ročníka, resp. študijných skupín, vytvorená v r. 1973, dostáva stále na všetkých fakultách konkrétnejší svetonázorový aspekt. Hoci sa tu môže prejaviť nesporná výhoda výchovného vplyvu uzná­vanej vedeckej i občianskej autority učiteľa na menšie skupiny študentov, ide súčasne o veľmi náročnú formu pôsobenia, ktorá zavše robí starosti aj skúsenejším pedagógom. Niekedy treba prekonať určité prekážky, kým sa podarí preklenúť istú ostýchavosť, aby to študenti nechápali ako vnútený dozor. Pozitívne skúsenosti z vý­chovného pôsobenia ročníkových učiteľov získali na Farmaceutickej fakulte UK, kde majú konkrétne plány činnosti a kde ten istý kolektív pedagógov výchovne pôsobí na určitý kolektív študentov po celý čas ich pobytu na fakulte. V rámci ideovo-politického vzdelávania SZM mnohými lektormi sú mladí učitelia — členovia SZM, koreferáty vypracúvajú študenti. Podrobné zhodnotenie tejto činnosti ročníkových učiteľov ukázal aktív 29. I. 1975, treba však ich činnosť na všetkých fakultách UK neustále zlepšovať a pravidelne vyhodnocovať.

Svetonázorová výchova v rámci SZM

Ako konštatovala konferencia Celoškolského výboru SZM na UK 11. I. 1975, došlo k určitému zlepšeniu práce ideovo-výchovnej komisie Celoškolského výboru, fakultných výborov i politického školenia SZM. Témy ideovopolitického vzdelávania členov SZM každoročne určujú vyššie orgány SZM, v tomto školskom roku sú odstup­ňované podľa jednotlivých útvarov, z ktorých sú medzi študentmi obľúbené a veľmi aktívne najmä leninské krúžky. Tohoročná tematika zohľadňuje najmä 30. vý­ročie oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou. Ostáva trvalou úlohou akademických funkcionárov i vedúcich katedier, aby poskytovali organizácii SZM všestrannú pomoc a podporu.

Svetonázorové pôsobenie v študentských domovoch

Oblasť ideovo-politického pôsobenia v študentských domovoch UK v tomto školskom roku je sústavne sledovaná a na ňu sa tiež sústreďuje pozornosť ideologickej komisie UK i fakúlt. Problémom zlepšenia ideovo-politickej a svetonázorovej práce v študentských domovoch UK venovali sme osobitnú poradu ideologickej komisie, rozšírenej o riaditeľov všetkých študentských domovov dňa 17. decembra 1974. Možno konštatovať, že práve študentské domovy našej univerzity sa stali priekopníkmi nového modelu riadenia a koordinovania ideovo-politickej práce v o vysokoškolských internátoch v rámci celej SSR (predovšetkým ŠD Ľ. Štúra). Po experimentálnom overení tohto systému podarilo sa v tomto školskom roku — za veľmi účinnej pomoci riaditeľov všetkých študentských domovov, študentských rád a organizácií SZM, pri plnej podpore straníckej organizácie – vybudovať nový systém koordinačných rád, ktorý už v priebehu overovania ukázal rad nesporných výhod oproti doterajšiemu. Zásluhou všetkých zúčastnených činiteľov Univerzita Komenského je prvou bratislavskou vysokou školou, kde tento nový systém je nielen vytvorený, ale vcelku úspešne plní náročné úlohy v celom rozsahu mnohotvárnej činnosti ŠD. Osobitne treba vysoko oceniť gestorskú činnosť fakúlt a ich učiteľov – v ŠD Ľ. Štúra Prírodovedecká fakulta UK, – ŠD na Suvorovovej ulici Lekárska fakulta UK, – ŠD Lafranconi Fakulta telesnej výchovy a športu UK vo fáze vytvárania koordinačného systému.

Významnú zložku tohto systému práve v oblasti svetonázorového pôsobenia tvoria novozriadené trvalé agitačné strediská: v ŠD Ľ. Štúra gestorom j e Slovenská televízia, v ŠD SNP gestorstvo veľmi aktívne a úspešne plní Čs. rozhlas a v ŠD na Suvorovovej ulici gestorom je Ministerstvo kultúry SSR a Správa východnej dráhy, ktorá poskytuje pre činnosť agitačného strediska potrebné priestory. Študentské rady a riaditelia týchto ŠD vykonali v uplynulých mesiacoch mimoriadne záslužnú politickú prácu pri započatí spomenutých agitačných stredísk. Ukazuje sa, že ich činnosť presahuje význam našej vysokej školy a stáva sa modelovým príkladom pre iné vysoké školy v SSR.

Pre zlepšenie ideovo-politickej práce vzhľadom na kapacitu ŠD a náročnosť úloh navrhlo vedenie UK pre kaž­dý ŠD politického zástupcu riaditeľa, ktorý bude bezprostredne zodpovedný za túto činnosť v ŠD. Pôjde najmä o účinnú koordináciu činnosti ŠR, agitačného strediska, vytváranie predpokladov pre záujmovú činnosť študentov a jej usmerňovanie, koordináciu s podujatiami fakultných výborov SZM atď. Pre všetky fakulty UK zostáva trvalá úloha zlepšiť aktívnu účasť učiteľov, najmä učiteľov ročníkov na podujatiach v ŠD, v čom zatiaľ pomerne dobré výsledky dosahuje Lekárska fakulta UK v Bratislave, v poslednom čase tiež Prírodovedecká fakulta UK, určité zlepšenie nastalo aj na Filozofickej fakulte UK.

Ideovo-politická príprava učiteľov

Skúsenosti ukazujú, že skutočný úspech systému komunistickej výchovy je v rozhodujúcej miere limitovaný osobnosťou učiteľa, najmä jeho svetonázorovou orientá­ciou a ideovo-politickou vyspelosťou ako uznávaného vedca-špecialistu. Podľa pokynov MŠ SSR sme už začiatkom septembra 1974 určili podrobnú tematiku troch foriem ideovo-politického vzdelávania učiteľov, vedeckých pracovníkov a zamestnancov UK tak, aby poskytovala určitý priestor tiež pre uplatnenie špecifických potrieb jednotlivých fakúlt, resp. odborov. Obsahové zameranie tohoročného ideovo-politického vzdelávania učite­ľov a vedeckých pracovníkov tvoria svetonázorové otázky jednotlivých vied, otázky vedeckotechnického rozvoja socialistickej spoločnosti (materiály pléna C v KSČ a ÚV KSS z r. 1974) a téma venovaná 30 výročiu oslobodenia Československa Sovietskou armádou. Vytvorili sa presné časové harmonogramy teoreticko-metodologických seminárov, ktoré na všetkých fakultách UK majú už svoju dobrú tradíciu. Časový harmonogram na všetkých fakultách a ústavoch UK s a dodržuje, úroveň úvodných referátov, (ktoré si učitelia robia sami), je pomerne dobrá a má stúpajúcu tendenciu; účasť s a pohybuje okolo 90-95%, aktivita členov v diskusii a ich pripravenosť sa v porovnaní s minulým rokom zlepšila Pri podrobnom určení študijnej literatúry na niektorých fakultách pomohli pracovníci kabinetov ML, niekde ju pripravil príslušný prodekan.

Dobré skúsenosti z týchto seminárov sú najmä na lekárskych fakultách, z nich martinská každoročne organizuje celofakultné ideovo-teoretické semináre ako vyvrcholenie tejto formy školenia. V tomto školskom roku s a predpokladá organizovanie podobných konferencií s vyhodnotením výsledkov na každej fakulte v priebehu mája 1975; teoretické otázky oslobodenia našej vlasti prerokujeme na celouniverzitnej teoretickej konferencii v dňoch 24.-25. apríla 1975. kde je povinná účasť všetkých učiteľov UK. Veľmi účinnou a žiadanou formou spolupráce je pomoc učiteľov filozofie príslušným špeciálnym katedrám, resp. fakultám; v tomto smere si uznanie zaslúžia niektorí učitelia oddelenia filozofie ÚML UK. najmä prof. Topoľský. doc. Cíger, dr. Řehák a ďalší ktorých spoluprácu vysoko oceňujú katedry lekárskych fakúlt a Prírodovedeckej fakulty UK. Po kádrovom dobudovaní ÚML sa predpokladá ďalšie zintenzívnenie a rozšírenie tejto formy vzájomnej spolupráce v svetoná­zorovej výchove, pretože prináša veľmi konkrétne pozitívne výsledky.

V oblasti ideovo-politického vzdelávania učiteľov treba klásť dôraz na zvyšovanie jeho teoretickej úrovne, na systematičnost prípravy seminárov, prehĺbiť formy kontroly, dosiahnuť, aby ich výsledky sa bezprostrednejšie prejavili v celej činnosti pedagógov. V budúcnosti treba tiež využiť možnosti, ktoré poskytne realizácia cyklickej prípravy vedúcich pracovníkov III. a IV. okruhu, ktoré
pripravuje MŠ SSR.

Otázky riadenia procesu komunistickej výchovy na UK

V duchu uznesenia CZV KSS na UK a tiež uznesení novembrového pléna ÚV KSČ osobitnú pozornosť venujeme zlepšeniu riadiacej práce a koordinácie plánu komunistickej výchovy na UK. Ide o zložitý komplex vzájomne sa prelínajúcich úloh a činností, so zapojením rôznych činiteľov a zložiek, použitím rôznych metód a foriem. Budeme sa pridržiavať uznesení novembrového pléna ÚV KSČ, ktoré vystríha pred formálnym plnením úloh a hodnotením len podľa množstva hlásení a počtu vykonaných akcií. Dôraz kladieme na zladenie úloh fakúlt UK, jednotlivých zložiek a na najnutnejšiu mieru obmedzujeme papierovanie, ktoré musí nahradiť živý styk akademických funkcionárov fakúlt a UK s katedrami a spoločenskými organizáciami. Spresnenou deľbou práce vo vedení UK zabezpečí sa efektívnejšie riadenie úsekov, kde sa prelínajú úlohy komunistickej výchovy s úlohami pedagogickej a vedecko-výskumnej práce. Treba tiež koordinovať ideovo-výchovnú prácu, ktorú vykonávajú učitelia Vojenskej katedry UK a zapojiť v oveľa väčšej miere do nej aj Katedru brannej výchovy UK, TJ Sláviu UK, Zväzarm a SZŽ.

Otázky výchovy k socialistickému vlastenectvu a proletárskemu internacionalizmu ako organickej súčasti komunistickej výchovy riešia osobitné časti plánov fakúlt i UK, zamerané k výchovnému využitiu 30. výročia oslobodenia našej vlasti slávnou Sovietskou armádou, kde výdatnou pomocou je už dnes organizácia ZČSSP. Výsledky tejto oblasti budú predmetom osobitného rokovania ideologickej komisie UK, priebežné plnenie úloh sústavne sledujeme.

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest

2
najnovšie
najstaršie najpopulárnejšie
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
ján Vano

Je to ale parádny PODVRH, páni!!! Prosím uverejniť celú reprogrfiu toho článku z fotografie – dám dobrú fľašu šampanského do stávky, že tam nebudú v texte také dristy a slová ako „komunistická výchova“na UK a podobne.Umne vyrobený „manipulát“ spojením dobovej fotografie novín s vymysleným alebo poriadne antikomunistickým jazykom dochuteným textom. Bol som vtedy čitateľom a takéto pindy majú dnes akurát odvrátiť ľudí od doby, v ktorej sa študentom študovalo výborne a ZA-DAR-MO!

NIE JE TO TAK

Tu je pdf celého spravodaja. Článok je na stranách 2,3,4. https://uloz.to/!CjUd7GxebUgs/svetonazorova-vychova-na-univerzite-komenskeho-pdf