VENUS PROJEKT – NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY (21.-40.)

0
203

21. Všimol som si určitú blízkosť medzi vašim myslením a myslením francúzskeho architekta Le Douxa o koncepcii ideálneho mesta… Veríte, že myšlienka z osemnásteho storočia o ideálnom meste by sa mohla aplikovať aj na mesto budúcnosti?

Neexistujú žiadne ideálne mestá, nie je ich o nič viac, ako je ideálnych televíznych prijímačov. Budúcnosť si vyžaduje flexibilitu a kapacitu na zmenu a adaptáciu na novšie koncepty a technológie bez akéhokoľvek utopického pohľadu na konečný vývoj. Verím, že budúce generácie vyvinú svoje vlastné spoločenské usporiadanie. Neverím v žiadne konečné hranice a budúcnosť bude naďalej podliehať zmenám založeným na postupných fázach spoločenského rozvoja. Byť civilizovaný je prebiehajúci proces a nie je dosiahnuteľný. To isté platí pre inteligenciu. Inteligentný elektrotechnik pred 75 rokmi by dnes nezískal prácu. Bol by vzdelaný v zastaraných termínoch, ktoré pochádzajú z minulosti.

22. Čo považujete za najväčšiu technologickú prekážku, ktorú musíme prekonať, pred vybudovaním prvého kruhového mesta?

Spoločenskú a kultúrnu doktrínu. Všetci ľudia sú doslova „hodení“ do kultúry, ktorá zodpovedá za úroveň ich vzdelania. Žiaľ, väčšina súčasného vzdelávania je navrhnutá ako propaganda a nie ako informačný kanál zodpovedajúci zákonom fyziky, ktoré riadia všetky živé i neživé organizmy.

23. Mnohé z vašich dizajnov odrážajú retro-mod trendy. Aký úmysel sa skrýva za tvarmi a čierno-bielymi fasádovými štruktúrami?

Väčšina návrhov mestských systémov, priemyselných parkov, transportu a s nimi súvisiacich priemyselných požiadaviek akými sú automatizácia a kybernetika je založená na fyzickej nosnosti Zeme a jej populácie. Návrhárske parametre sú získané z fyzických prostriedkov, ktoré existujú spoločne s dnešnou technológiou a personálom.

24. Čo by sa stalo so starými mestami?

Väčšinu starých miest by sme zrovnali so zemou alebo využili ich kvôli zdrojom. Je zbytočné ich udržiavať. A niektoré mestá by slúžili ako múzeá.

25. Aké základné koncepty máte na pamäti, keď projektujete budovy alebo transport?

Aby to bolo jednoduché a efektívne, dostupnosť zdrojov a metódy udržiavania štrukturálnych návrhov.

27. Akú zmenu očakávate v oblasti architektúry?

Skoncovanie so znečisťovaním a mrhaním a súčasne si udržať vysoký životný štandard si vyžiada značné zmeny v spôsobe plánovania a uskutočňovania ľudských záležitostí.
Hoci niektorí obhajujú modifikáciu už existujúcich miest a investovanie množstva času a zdrojov do ich úprav, ja čosi takéto považujem za neadekvátne. Na úpravu bude potrebné veľké množstvo peňazí a udržateľných zdrojov. Modifikovať a stavať na tom, na čo máme podporné prostriedky zo staršej infraštruktúry a energetických potrieb, by malo za následok vysoké náklady na prevádzku a údržbu, čo je pre projekt celkovo neefektívne a malo by aj škodlivé účinky na jej obyvateľov. Preto vybudovať nové mestá priamo od základov je menej finančne náročné ako renovovať a udržiavať staré mestá, presne tak, ako je efektívnejšie a menej nákladné navrhnúť flexibilnú a tú najmodernejšiu metódu výroby ako modernizovať starú továreň.
Prichádzame s návrhom inovatívnych multi-dimenzionálnych a kruhovitých miest, ktoré využívajú tie najsofistikovanejšie zdroje a konštrukčné techniky. Geometricky vkusné cyklické zriadenia, obkolesené parkami a záhradami, sú navrhnuté tak, aby hospodárili s minimom výdaja energie, aby sme dosiahli najvyšší možný životný štandard pre každého. Mesto by využívalo tie najlepšie čistiace technológie, v súlade s miestnou ekológiou. Dizajn a vývoj týchto nových miest kladie najväčší dôraz na zachovanie a ochranu prostredia: z nášho pohľadu, technológia bez ľudského rozmeru nemá zmysel.
Keď si vezmeme mesto ako ekosystém, ktorý rastie a adaptuje sa, ktorý si vyžaduje energiu, jedlo a potraviny a komunikačné tepny pre transport tovaru a ľudí, naše zmýšľanie o priestore a nemennosti sa radikálne mení. Naše súčasné náhodné vzory rastu sú reflektované v dostupnom priestore a prístupe a nie v kohéznom plánovaní. Spájanie mestských elementov dohromady vopred daným spôsobom šetrí energiu a čas a dáva nám jednoduchý prístup ku všetkým častiam mesta. Predmontované časti, ktoré budú tvoriť mesto, by boli navrhnuté tak, aby umožnili modifikáciu podľa potrieb. S nástupom nových materiálov bude možno mestský dizajn neustále aktualizovať, pričom budeme brať do úvahy aj technologický a štrukturálny progres a vývoj ľudského charakteru. Všetky systémy by vznikali postupne a boli by konštruované s maximálnou voľnosťou v prispôsobovaní sa zmenám. Mesto by teda fungovalo ako vyvíjajúci sa integrovaný organizmus a nemalo by statický charakter.
Dizajn a vývoj týchto miest kladie najväčší dôraz na obnovu a ochranu životného prostredia: z nášho pohľadu, technológia bez ľudského rozmeru nemá zmysel.

28. Ako by sme si vybrali dom?

Príkladom širokej škály možností dostupných v ekonomike založenej na zdrojoch by mohol byť spôsob výberu obytnej jednotky. Muž a žena by navštívili návrhárske centrum a posadili sa pred priehľadnú pologuľu, v priemere približne 2 metre. Žena by opísala, aký typ domu preferuje a aké sú jej oblasti záujmu. Dom by sa potom objavil ako trojrozmerný obraz v centre pologule. Pomaly by sa otáčala a predkladala prehľad interiéru a exteriéru. Následne by potom muž opísal svoje hlavné oblasti záujmu a preferencií. Možno by navrhol väčší balkón. 3-dimenzionálny obraz by bol následne upravený zodpovedajúcim spôsobom. Až by skončili so svojimi návrhmi, počítač by im predstavil rôzne alternatívy, ktoré by mohli zvážiť. Vďaka prístroju, ktorý projektuje ich predstavy, by tak mohol pár zažiť prehliadku vybraného dizajnu a pokračovať vo vykonávaní zmien.
Až by dospeli k finálnemu návrhu, stavebné procesy by sa dali do pohybu. Počítač by vybral materiály pre zaistenie efektivity a odolnosti. Žiadna zo stavieb by nebola nemenná a mohla by byť upravená a inovovaná podľa žiadostí obyvateľov domu.
Toto je skutočná osobná voľba. V peňažnom systéme väčšina z nás žije v blízkosti našej práce, v dome, s autom a spôsobom života, ktorý si môžeme dovoliť (alebo až príliš často, nemôžeme dovoliť), namiesto života, ktorý by sme chceli. Sme voľní do takej miery, ako nám to dovolí naša kúpna sila. Dokonca aj veľa bohatých ľudí si dnes vyberá svoje obydlia s cieľom zapôsobiť na ostatných svojím postavením. Mnohí ľudia žijú pre to, aby zapôsobili na ostatných, keďže im chýba pocit vlastnej hodnoty.
Ekonomika založená na zdrojoch mení funkciu našich obydlí zo symbolu spoločenského postavenia či základného prístrešia na odraz našej osobnosti a záujmov.

29. Bude všetko jednoduchšie ako dnes čo sa týka vecí, ktoré využívame doma, napr. biela technika, nábytok a pod? Čo sa zmení?

V budúcnosti bude možno ľudí chrániť pred poveternostnými podmienkami elektronický štít. Novšie technológie nám umožnia výrobu priehľadných stien, takže obyvatelia obydlí sa budú môcť aj naďalej kochať okolitou krajinkou, pričom ale ľudia vonku neuvidia dnu. Denné svetlo budeme môcť stlmiť alebo prispôsobiť podľa toho, ako nám to bude vyhovovať. Obydlia budú zvukotesné, prachotesné a nebudú dokonca vpúšťať ani hmyz a súčasne si udržia svoju optimálnu vnútornú teplotu. Navyše, stavebné materiály budú generovať energiu a monitorovať okolitú klímu.
Dom bude navrhnutý tak, aby sa udržiaval v chode sám. Napríklad, povrch podlahy by mohol byť keramický bez zálievkovej malty, takže vlaha ani huby sa tam neudržia. Dom bude vybavený senzormi, ktorú budú udržiavať optimálnu čistotu, komunikovať s obyvateľmi, aby plnili ich požiadavky, a hospodáriť s energiou. V niektorých prípadoch budú vnútorné steny a strop luminiscenčné a nebudú využívať iný zdroj svetla. Farba sa bude meniť na požiadanie. Hlasový systém a ďalšie elektronické zariadenia by boli základom každej budovy. Telefón bude možno neviditeľný – prirodzenou súčasťou priestorov – a odosielať hlas hovoriaceho podľa polohy vášho ucha. Nábytok bude celkom odlišnej konfigurácie, ktorý sa automaticky prispôsobí nášmu telu počas pohybu.

30. Vo vašom projekte sa zavádza nová spoločenská mentalita. Aké novinky v architektonických štýloch a stavbách ponúka Projekt Venus?

Zatiaľ čo niektorí obhajujú zmenu existujúcich miest a míňajú veľa času a zdrojov pokúšajúc sa ich aktualizovať, my považujeme takéto pokusy za neadekvátne. Upravovanie so sebou nesie vysokú cenu v dolároch a udržateľné zdroje. Zmenou a budovaním toho, čo máme na mysli, musíme naďalej podporovať kombináciu infraštruktúry a energetických potrieb starších systémov, ich vysoké náklady na prevádzku a údržbu a ich celkovú neefektívnosť, nehovoriac o ich nepriaznivom vplyve na obyvateľov. Je skutočne menej nákladné vybudovať nové mestá od základu, než obnoviť a udržiavať staré mestá, rovnako ako je oveľa efektívnejšie a menej nákladné navrhnúť flexibilný, najmodernejší výrobný spôsob, než pokúsiť sa o modernizáciu zastaranej továrne.
Žiť vo svete bez znečistenia a odpadu, pričom udržať parky, ihriská, umelecké a hudobné centrá, školy a zdravotnú starostlivosť dostupnú všetkým bez cenovky, vyžaduje hlboké zmeny v spôsobe, akým plánujeme naše mestá a vedieme ľudské záležitosti. Na podporu tohto nového cieľa a smeru musia byť naše návrhy mesta, priemyselné závody, vodné cesty, energetické systémy, výrobné a distribučné centrá a dopravné systémy prepracované a prevádzkované ako koherentný, integrovaný globálny energetický systém, ktorý umožní bezpečnosť, čistotu a energetickú účinnosť. Týmto spôsobom môžeme využiť našu technológiu na prekonanie nedostatku zdrojov, poskytnutie univerzálneho množstva a ochranu životného prostredia.
V tejto spoločnosti by sa stavebné techniky výrazne líšili od tých, ktoré sa dnes používajú. Spájalo by to najsofistikovanejšie využitie dostupných zdrojov a stavebných techník. Samo-vztyčujúce stavby sa ukážu ako najvýhodnejšie a najefektívnejšie pri výstavbe priemyselných závodov, mostov, budov a prípadne celkovej globálnej infraštruktúry.
Tým by sa nevytvorili mestá narezané ako koláč. Predstava, že inteligentné celkové plánovanie znamená masovú uniformitu je absurdné. Využívanie takejto technológie by umožnilo globálnej spoločnosti dosiahnuť spoločenský pokrok a celosvetovú obnovu v čo najkratšom čase. Mestá by boli jednotné len do tej miery, že by vyžadovali oveľa menej materiálov, šetrili čas a energiu a boli dostatočne flexibilné, aby umožnili inovatívne zmeny, a zároveň zachovali najvyššiu kvalitu s možnosťou podpory miestnej ekológie – ľudskej aj environmentálnej.
Kruhové usporiadanie využíva systémový prístup, efektívne využívanie zdrojov a úsporu energie, jednoduchosť výroby a relatívnu slobodu od udržovania. Proces skladania celých miest prostredníctvom štandardizácie základných konštrukčných systémov prefabrikovaných v automatizovaných zariadeniach a často zostavených na mieste umožňuje širokú škálu flexibilnosti v dizajne a využíva výhody vymeniteľných jednotiek, ktoré umožňujú zmeny pre nové a inovatívne zariadenia. Všetky systémy by mali mať stále sa vyvíjajúcu povahu a mali by byť konštruované tak, aby umožňovali maximálny rozsah v prispôsobovaní sa zmene. To by mohlo umožniť, aby mesto fungovalo ako vyvíjajúci sa integrovaný organizmus a nie ako statická štruktúra. Je to oveľa menej nákladné vybudovať celé efektívne udržateľné mestá aj v dnešnom peňažnom systéme, pretože sme navrhli len jednu osminu kruhového mesta a reprodukovali ho.
Budovy by mali byť navrhnuté tak, aby boli ľahké pre montáž a demontáž. Týmto spôsobom by mohli mať mestá nové a odlišné vzhľady v závislosti od ich funkcie. Každý by bol jedinečný. Tento prístup neredukuje životy ľudí na úroveň životného minima, skôr sprístupňuje všetko vybavenie, ktoré môže poskytnúť moderná veda a technológia. Dokonca ani najbohatší ľudia dnes nemôžu dosiahnuť životnú úroveň, ktorá by zodpovedala životu v Ekonomike založenej na zdrojoch.

31. Aké zmeny očakávate, čo sa týka zdravotníckeho vybavenia?

Zdravotnícke vybavenie bude v každom dome a bude monitorovať fyzický stav obyvateľov. Bude robiť rôzne úpravy, aby zabezpečilo naše optimálne zdravie.

32. Aké zmeny očakávate, čo sa týka komunikácie?

Komunikácia bude s lepším signálom a menším rušením. Ľudia budú vedení k väčšej precíznosti a produktívnejšiemu jazyku. Jazyk používaný priemerným človekom je neadekvátny pre riešenie konfliktov, ale jazyk vedy je odľahčený od nejasností a konfliktov, ktoré sa vyskytujú v každodennom emocionálnom jazyku. Je úmyselne navrhnutý tak (na rozdiel od náhodného vývinu zmien v kultúre počas storočí), že sa dá vyjadriť, tak aby bol overiteľný, a aby bol ľahko pochopiteľný tými, čo ho používajú. Väčšina súčasného zmätku je spôsobená našou neschopnosťou riešiť problémy precízne. Keď jeden uvedie svoj problém precízne, to už máme viac ako polovicu riešenia.
Väčšina technických výdobytkov by bola nedosiahnuteľná bez tohoto vylepšeného komunikačného jazyka. Bez spoločného popisného jazyka, by sme nevedeli predchádzať ochoreniam, zvýšiť produktivitu produkcie plodín, hovoriť spolu tisíce kilometrov od seba alebo stavať mosty, priehrady, prepravné systémy a ďalšie technologické zázraky tejto počítačovej doby.
Nanešťastie toto neplatí pre hovorový jazyk. Pokusy na prediskutovanie a prehodnotenie novších konceptov v spoločenskom dizajne sú veľmi obmedzené existujúcimi systémami a presvedčeniami.

33. Aké zmeny očakávate, čo sa týka prepravy?

Preprava bude rýchla, čistá, tichá a bezpečná. V nových kybernetizovaných mestách sa bude Mag-Lev pohybovať horizontálne, vertikálne a obvodovo, vnútri aj mimo. Ľudia budú môcť cestovať na dlhé vzdialenosti v tuneloch. Všetky vlaky budú elektricky odpudzovať vzduch z ich povrchu, tým pádom to zníži odpor ich povrchu a umožní rýchlosť až 4800 km/h. Mohli by tým pádom nahradiť väčšinu lietadiel.

34. Bude možné v blízkej budúcnosti vidieť lietajúce autá?

Individuálne dopravné systémy by boli neefektívne v porovnaní s integrovanými dopravníkmi. Vidím úplne integrované globálne dopravné systémy pre nákladnú dopravu a cestujúcich. Táto integrovaná dopravná sieť by pozostávala z maglevov dopravníkov, ponoriek nákladných lodí, člnov, lietadiel typu VTOL a vektorových prúdových systémov. Považujem tieto spôsoby za energeticky najúčinnejšie dopravné systémy, ktoré sú k dispozícii v dnešnej technológii.

35. Aké zmeny očakávate v rozvoji miest?

V týchto nových dizajnoch celkového mestského systému sú všetky aspekty mesta dobre integrované. Napríklad v poľnohospodárskom pásme elektronické sondy vložené do pôdy automaticky inventarizujú hladinu spodných vôd, pôdne podmienky, živiny atď. a konajú primerane bez toho, aby vyžadovali ľudskú intervenciu v dôsledku zmeny podmienok. Táto priemyselná elektronická spätná väzba by sa mohla použiť na celý systém.
Nové mesto by bolo prostredím s čistým vzduchom a vodou, zdravotnou starostlivosťou, dobrou výživou, zábavou, bývaním, prístupom k informáciám a vzdelávaním pre všetkých. Bude mať umelecké a hudobné centrá, plne vybavené strojárne, vedecké laboratóriá, hobby a športové areály a výrobné oblasti. Tieto nové mestá by poskytovali rekreáciu v krátkej vzdialenosti od rezidenčnej štvrte. Táto technológia je nevyhnutná. Systémy na recykláciu odpadu, obnoviteľné zdroje a čistú energiu a iné služby by boli riadené integrovanými kybernetickými metódami. Životný štýl a osobné preferencie by boli na osobnom rozhodnutí jednotlivcov.
Niektoré z miest by boli kruhové, zatiaľ čo iné by mohli byť lineárne, podzemné alebo postavené ako plávajúce mestá na mori. Nakoniec, mnohé mestá môžu byť navrhnuté ako celkové uzavreté systémy podobne ako výletné lode vybavené na šesť-mesačné plavby.

36. Z technologického hľadiska je projekt Venus realizovateľný?

Technicky je Projekt Venus v súčasnej dobe realizovateľný.

37. Existujú dnes potrebné materiály, technológie pre výstavbu a údržbu ekologických miest?

Máme tu dostupné viac než potrebné materiály na výstavbu a údržbu takýchto ekologických miest.

38. Aké súčasné materiály, technológie môžu byť použité pri budovaní Projektu Venus?

Efektívnejšie použijeme súčasné materiály na ľahkú váhu, či vysokú pevnosť. Niektoré z materiálov, ktoré sa môžu použiť, sú zložené z vysoko pevných vnútorných a vonkajších povrchov s penovým vnútorným jadrom. Vonkajšie povrchy môžu byť z keramického materiálu, skla alebo predpätého ľahkého betónu. Všetka elektronika by mohla byť neoddeliteľnou súčasťou modulárnych komponentov budovy, pričom každá z nich môže byť jednoducho pripojená k existujúcim čistým zdrojom energie. Mnohé z budov by mohli byť samostatné s tepelnými generátormi, tepelnými koncentrátormi a fotovoltaickými poľami zabudovanými do povrchu budovy a termo panelmi na odtienenie jasného slnečného svetla rôznymi vzormi tieňovania. Vonkajšie povrchy budú meniť farbu v rôznych ročných obdobiach, aby ste vyťažili z tepelných strát alebo ziskov. Tieto funkcie by pomohli dodať viac ako dostatok energie potrebnej na prevádzku celej budovy. Budovy môžu tiež obsahovať presnú kombináciu odlišných kovov využívajúcich termočlánkový efekt na vykurovanie a chladenie a iné materiály zabudované v pevnom stave z plastu alebo keramických materiálov. Čím je teplejšie na vonkajšej strane, tým chladnejšie je vo vnútri. Použitie tohto princípu môže slúžiť na vykurovanie alebo chladenie budov.

39. Aký vedecký vývoj (materiály, technológie) by sa mal urobiť pre realizáciu vášho projektu?

Inovácie a prieskum budú hlavnou výzvou v týchto nových mestách a budúcnosť bude prinášať novšie materiály a metódy, ktoré povedú k výrazne odlišným prejavom štruktúry, formy a funkcie, pričom každá bude v súlade s rozvíjajúcim sa a meniacim sa svetom. Budúce technológie, ktoré sa použijú pri výstavbe týchto nových rozvinutých miest, budú založené na extrapoláciách a projektoch realizovateľných technológií a môžu sa dnes rozvíjať. Tieto novšie materiály budú pravdepodobne slúžiť viacerým účelom. Môžu byť ľahké, s vysokou pevnosťou a nízkou údržbou, s akustickými vlastnosťami, ktoré sa v dnešných štruktúrach nenachádzajú. Niektoré nové konštrukčné materiály môžu mať sendvičovú konštrukciu, ktorá je polopružná, s vnútorným jadrom tzv. penového betónu a glazovanej keramiky, s vonkajším povrchom umožňujúcim rozširovanie a sťahy bez zlomu. Nebude to vyžadovať údržbu. Ich tenkostenná konštrukcia môže byť hromadne vyrobená v priebehu niekoľkých hodín. Pri tomto type konštrukcie by boli minimálne škody spôsobené zemetraseniami, hurikánmi, termitmi a požiarmi. Tieto novšie materiály by mohli kombinovať všetky tieto faktory ako neoddeliteľnú súčasť stavebných prvkov.

40. Ako si predstavujete stavebné procesy projektov – štandardné, s použitím prefabrikovaných jednotiek alebo nejakých iných technológií?

Na dosiahnutie celosvetovej rekonštrukcie na dosiahnutie veľmi vysokej životnej úrovne pre všetkých sú potrebné veľké stroje, ktoré dokážu manipulovať s obrovskými časťami budov podobne spôsobu, akým sú dnes postavené lode. Mega-stroje by mohli stavať celú budovu pomocou počítačových, vopred naprogramovaných pokynov, čo značne skráti čas výstavby. Toto programovanie by sa mohlo ľahko upravovať tak, aby vyhovovalo meniacim sa podmienkam.
Mnohé z architektonických prvkov miest môže byť postavených v suchých dokoch a schopných plávať do cieľa. Môžu byť presunuté z plávajúcich jednotiek pomocou vodných trysiek. Vodné trysky vyžadujú jednu libru sily na presun jedno tonovej hmotnosti. Inými slovami dokončené budovy sa môžu presunúť z plávajúcich jednotiek na ich základy, čím sa eliminuje potreba prinášať stavebné materiály pre stavbu na mieste.
Nakoniec tieto štruktúry budú samovybudovávať a používať zložené materiály, ako sú materiály s tvarovou pamäťou. Ide o materiály, ktoré môžu byť pretvarované pre také veci ako tvarovaný nábytok. Potom sú sploštené pre ľahkú dodávku a elektricky aktivované, aby prevzali svoj pôvodný tvar. Tento proces môže byť použitý aj na časti stavieb. Vďaka pokroku v nanotechnológii sa ich výkonnosť a trvanlivosť značne zvýši pre opravu a automatickú údržbu.

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments