VENUS PROJEKT – NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY (61.-80.)

1
340

61. Vo všetkých vašich knihách, ale predovšetkým v knihe „To najlepšie, čo si za peniaze nekúpiš“ sa zaoberáte okrem iných tém (ako potreba prehodnotiť súbor priorít spoločnosti, potlačiť kriminalitu a vojnu, starať sa o zdravie našej planéty…) tiež potrebou porozumieť blízkej väzbe, ktorú človek udržuje s prírodou. Ktoré vlastnosti sveta (planéta-spoločnosť) sa musia zmeniť, aby obnovili túto väzbu?

Veľmi málo ľudí sa podieľalo na veľkých úspechoch dnešnej technológie. Budúcnosť nezávisí od politických riešení, majú skôr technologický charakter. Spoločenskú zmenu neprinesú individuálne nápady, ale viac-menej závisí od vývoja spoločnosti a bio-sociálnych tlakov zodpovedných za spoločenskú zmenu. Spôsobujú to prírodné alebo ekonomické udalosti, ktoré ohrozujú veľký počet ľudí. Niektoré z podmienok zodpovedných za spoločenskú zmenu sú obmedzené zdroje, vojna, preľudnenie, epidémie, prírodné katastrofy, hospodárska recesia, redukcia na masovej úrovni, technologické nahradenie ľudí strojmi a neschopnosť ich vodcov prekonať tieto problémy. Zmeny, ku ktorým môže dôjsť, nie sú nevyhnutné na zlepšenie spoločnosti, pokiaľ nie je veľké množstvo ľudí oboznámených s fyzickou povahou Zeme a ich vzájomných vzťahov s ňou. Inými slovami, naše rozhodnutia musia byť v súlade s prírodným zákonom a nosnou kapacitou pozemských zdrojov. Dané množstvo pôdy môže teda podporovať len určitý počet ľudí. Ak populácia prevýši únosnosť, nastanú teritoriálne spory, zločiny, vojny, vyskytne sa bezdomovectvo a chudoba a nespočetné množstvo ďalších útrap. Všetky ľudské zákony a zmluvy sú umelé. Málokedy sú založené na fyzických faktoroch zodpovedných za ľudské hodnoty a správanie. Ľudia vychovaní v nedostatku sú schopní kradnúť bez ohľadu na to, koľko zákonov a zmlúv je prijatých. Nie sú to zákony a zmluvy, ktoré ľudia potrebujú – je to prístup k základom života – čistý vzduch, voda a orná pôda spolu s príslušným vzdelaním založeným na fyzikálnych vedách.

62. Nedospeli by sme k zmene rozumným a logickým postupom?

Nemyslím si, že to môže priniesť len samotná slobodná výmena názorov. Aby sme dospeli k takejto inovatívnej spoločnosti, to chce viac ako len slová a výmenu názorov. Zmena si vyžiada nový súbor hodnôt vhodnejších pre naše potreby. K riešeniam našich problémov sa nedopracujeme použitím rozumu alebo logiky. Nežijeme v rozumnom alebo logickom svete. Neexistujú žiadne záznamy o akejkoľvek spoločnosti, ktorá cielene alebo vedome modifikovala svoju kultúru, aby sa prispôsobila zmenám. Skutočné faktory zodpovedné za spoločenskú zmenu pochádzajú z bio-spoločenských tlakov prítomných vo všetkých spoločenských systémoch. Príčinou sú prírodné a ekonomické udalosti, ktoré bezodkladne ohrozujú veľké masy ľudí.
Niektoré z týchto podmienok zodpovedných za spoločenskú zmenu zahŕňajú obmedzené prírodné zdroje, vojnu, preľudnenie, epidémie, prírodné katastrofy, ekonomickú recesiu, redukciu na masovej úrovni, nahradenie ľudí strojmi a zlyhanie lídrov pri riešení týchto problémov.
Zmena môže vzísť z katastrofy alebo veľkých technologických pokrokov. Zavedenie poľnohospodárstva znamenalo ráznu zmenu v spoločnosti, ako tomu bolo aj v prípade priemyselnej revolúcie a zavedeniu peňazí do výmenného procesu. Z historického hľadiska sa všetky tieto cesty javia ako pozitívne. Avšak už v čase ich začiatkov ľudia prichádzali o prácu, vyžadovali sa nové zručnosti a mnohé zo spôsobov života zanikli.
Zmena smerovania nie je vždy pozitívna a nie vždy zlepší životné podmienky ľudí. Zmena je riskantná. Strata alebo nedostatok, ktoré sú umelé alebo skutočné, poháňajú ekonomiku. Vodcovia bažiaci po moci vlastnia zbrane dostatočne ničivé na to, aby vyhladili celé národy a učinili našu planétu neobývateľnou. Potenciál ľudstva tvoriť a inovovať ďaleko presahuje jeho sklony k ničeniu, ale zakaždým, keď uplatníme našu deštruktívnu silu, robíme tisíc krokov späť pre pár krokov vpred.
História nám je svedkom, že nie všetky zmeny boli pre ľudstvo alebo život podporujúce ekosystémy priaznivé. Z tohto dôvodu sa mnohí dožadujú návratu k ranným a jednoduchým časom.
Neobhajujem názor, aby boli tieto staršie inštitúcie zvrhnuté: ide len o to, že sa stávajú nefukčnými. Žiaľ, zrejme bude potrebný spoločenský a ekonomický kolaps, aby starý systém a inštitúcie abdikovali. Z toho dôvodu dôjde k významnej spoločenskej zmene len vtedy, keď dostatočný počet ľudí stratí dôveru vo svojich volených zástupcov po zlyhaní ekonomiky. Potom sa bude verejnosť dožadovať iných alternatív. Aj keby sme si radi mysleli, že by to mohlo zvestovať celkom novú kapitolu v dejinách ľudstva, najpravdepodobnejším scenárom bude ale forma diktatúry, možno aj americká forma fašizmu prezentovaná ľuďom ako spôsob ochrany občanov pred produktmi ich vlastnej nevhodnej kultúry.
Avšak, nestačí poukázať na limitujúce faktory, ktoré môžu ohroziť schopnosť prežitia všetkých národov. Výzva, ktorej dnes čelia všetky kultúry v tomto technologickom veku, niektoré viac, iné menej, je zabezpečiť hladký prechod smerom k novým spôsobom zmýšľania o nás samotných, o našom životnom prostredí a riadení ľudských činností. Je nevyhnutné zapojiť všetky národy sveta do spoločného podnikania a plánovania budúcich alternatív na globálnej úrovni s dôrazom na povahu našich spoločenských dohôd. Toto je naša jediná možnosť, ak sa chceme vyhnúť úpadku civilizovaného sveta. Ak sa má ľudstvo spojiť s cieľom vzájomnej prosperity, nevyhnutným predpokladom je univerzálny prístup k zdrojom.

63. Čo zaručí ľuďom právo podieľať sa?

Bez vlastných záujmov alebo použitia peňazí získa človek len veľmi málo umlčaním názoru, sfalšovaním informácií alebo profitovaním na niekom druhom. Neexistujú žiadne základné stabilné spoločenské bariéry, ktoré by obmedzovali účasť niekoho alebo by bránili niekomu v nastoľovaní nových myšlienok. Cieľom je úplný prístup k informáciám, tovarom a službám pre všetkých, stav vecí, ktorý umožní ľuďom podieľať sa na vzrušujúcich výzvach tejto novej spoločnosti.
Akékoľvek dieťa, ktoré dnes postáva na rohu ulice alebo sa poflakuje v obchodnom centre, či berie drogy, je pre mňa premárnený ľudský život, za ktoré v konečnom dôsledku zaplatí spoločnosť. V Ekonomike založenej na zdrojoch budú mať deti kam ísť, budú sa mať kde učiť a experimentovať. Čím inteligentnejšie budú naše deti, tým lepší bude život každého jedného z nás.

64. Čo považujete za ,,vysoký štandard bývania“, na ktorý má každý nárok? A kto o tom bude rozhodovať?

V Ekonomike založenej na zdrojoch mnohé z nedostatkov, ktoré postihujú našu spoločnosť, by sme jednoducho prekonali technologickou dômyselnosťou a redukciou odpadu. Mohli by sme napríklad použiť formu odparovacej kondenzácie vo všetkých oblastiach, kde je prítomný nedostatok vody. Z pobreží by sme potiahli kanály do vnútrozemia a na niekoľko kilometrov ich prikryli priehľadnými krytmi. Tie by slúžili na odparovaciu desalinizáciu. Len v štáte Florida máme v súčasnosti približne 50 wattov na štvorcový meter nevyužitej energie zo solárnych koncentrátorov. V nových mestách by sa využili všetky diaľnice, parkoviská a strechy budov k zohrievaniu vody pre všetky komunitné potreby a účely bez nutnosti spaľovať fosílne palivá. Využitím samotnej geotermálnej energie (prírodným teplom planéty) by sme dokázali poháňať celosvetovú spoločnosť ďalšie tisícky rokov – ide o zdroj do značnej miery nevyužitý. Ďalšou možnosťou je prílivová energia, veterná energia, tepelné koncentrátory a množstvo zdrojov nevyužitej energie. Veda nebola nikdy poverená produkciou dostatku pre blaho všetkých pozemšťanov.
Vysoký životný štandard znamená, že všetci členovia spoločnosti by mali prístup ku všetkým potrebám k podpore života – zdravotná starostlivosť, vzdelanie, strava, odev, bývanie, zábava, voľný čas a omnoho viac. Pracovná doba by sa postupne znižovala, až by definitívne zanikla. Eliminovaním plánovaného zastarávania, replikáciou tých istých produktov výrobcami a skoncovaním s reklamným a propagačným priemyslom, prekonaním potreby predaja, právnikov, obchodníkov a biznismenov, bankárov a ďalších neproduktívnych profesií by sme dokázali ľahko poskytnúť omnoho viac tovaru a služieb všetkým ľuďom. Dnešná stredná vrstva si žije lepšie ako všetci králi v minulosti. V Ekonomike založenej na zdrojoch, v ktorej hlavný ťah a cieľ vedy a inovatívnej technológie sú zamerané na vyšší životný štandard pre všetkých, by mohol náš životný štýl zďaleka prevýšiť čokoľvek, čo si predstavujeme dnes.

65. Kto rozhoduje v Ekonomike založenej na zdrojoch?

Nikto. Proces dospenia k rozhodnutiam v tejto ekonomike sa nebude zakladať na názoroch politikov, korporácií alebo národných záujmov, ale rozhodnutia budú vychádzať zo zavedenia novších technológií a nosnej kapacity Zeme. Počítače zabezpečia tieto informácie prostredníctvom elektronických senzorov, ktoré budú nainštalované a rozliehať sa naprieč celým priemyselným a fyzickým komplexom, aby dospeli k vhodnejším rozhodnutiam.

66. Budú všetci ľudia rovnakí?

Áno, v týchto veciach:
• Budú sa zaujímať o najnovšiu vedu a technológiu
• Nikdy neakceptujú niečo, kým im to niekto celkom nevysvetlí
• Nebudú súdiť ani vytvárať si predsudky o odlišných kultúrach
• Budú chcieť vedieť čo najviac o nových veciach
• Miesto toho, aby sa na riadení spoločnosti podieľalo len pár volených zástupcov, v našom spoločenskom systéme sa na jej riadení budú podieľať všetci
• Vernosť metodológii nás privedie k tomu, že budeme schopní riešiť problémy a pochopíme, že účasť a podiel na všetkom príde od všetkých kultúr, čo nám pomôže eliminovať predsudky
• Budeme zdieľať zdroje a nápady

67. Budú viac pracujúci ľudia, ako napríklad doktori, požadovať viac zdrojov ako umelci?

Keď budú zdroje dostupné pre všetkých bez cenovky a nie na prídel, ľudské hodnoty prejdú značnými zmenami. Väčšina z nás bola indoktrinovaná do civilizácie vnorenej do nedostatku – umelo generovanej s plánovaným zastarávaním. Som veľmi podozrievavý voči tým, ktorých motiváciou sú peniaze. Tiež verím v motivačný systém, ale nie v plytké, egocentrické motivácie udržiavané našimi peňažnými inštitúciami.
Dospejeme k časom, kedy nebudeme potrebovať žiadne stresujúce povolania; zavedieme dostatočnú rotáciu personálu, čím prakticky eliminujeme akékoľvek stresujúce práce, kým ich kompletne nenahradí inovačná technológia.

68. Vynálezci a dizajnéri neprestajne inovujú metódy a technológiu, no môžu podobne zmýšľajúci ľudia pracovať na podobných cieľoch, aké prezentujete vo vašej knihe a pritom súčasne fungovať v peňažnom systéme? Ako by sme sa mali podľa vás vyhnúť tomu, aby sme sa naše nápady a technológie stali súčasťou mašinérie (napr. vojenskej)?

Áno a to tak, že budú prezentovať myšlienky spoločného dedičstva všetkých svetových zdrojov a globálnej ekonomiky založenej na zdrojoch, čo napokon prekoná potrebu politiky a peňazí. Peňažný systém časom zanikne – to sa už však deje dnes. Keďže čoraz viac pracovných pozícií bude vyradených automatizáciou, väčšina ľudí nebude mať dostatočnú kúpnu silu, aby udržala pri živote kultúru, ktorej konečným cieľom je profit. Smerovanie a nástup Projektu Venus možno dosiahnuť len vystavením sa limitom peňažného systému a poukázaním na to, čo získame zavedením globálneho systému spoločného dedičstva. Ide o rovnaký proces, ako s každou novou myšlienkou, ktorá sa má infiltrovať do spoločnosti knihami, videami, školou, publikáciami, webovými stránkami, filmami, televíznymi reláciami, ústnym podaním či morálnymi vzormi.
Ak v tomto zlyháme, zabehnutý poriadok bude za nás myslieť a kontrolovať spôsoby komunikácie, televíziu, rádio, filmy, publikácie a vzdelávanie. O čo lepšie informovaná spoločnosť, o to hladší priebeh bude mať samotná prechodová fáza.
Projekt Venus nemôže sám osebe ovplyvniť významné spoločenské zmeny, pokým ľudia ako ty neprijmú zodpovednosť a nerozšíria povedomie o Projekte Venus v spoločnosti.

69. Aké sú opatrenia proti zneužitiu moci v spoločnosti, ktorú predkladáte?

V Ekonomike založenej na zdrojoch nie sme odkázaní na peniaze, ktoré sú zdrojom väčšiny korupcie. V spoločnosti, ktorú predkladáme, sú všetky tovary a služby dostupné pre každého bez cenovky. Takáto by mala byť funkcia vlády, prekonať potrebu politikov v riadení ľudských záležitostí. V súčasnosti sa však vládne rozhodnutia podriaďujú vplyvu moci elity. Kybernetický komplex by len riadil a zlepšoval distribúciu zdrojov, zabezpečil čistý vzduch, vodu a všetky výhody, ktoré posunú ľudský život vpred. Znovu sa opakujem, tento komplex nekontroluje ľudí a ani neriadi životy jedincov – práve naopak, posnaží sa podporovať rozvoj iniciatívy a kreativity človeka za hranice našej súčasnej na peniaze zameranej kultúry.
Mnoho ľudí sa bojí zavedenia kybernetických systémov. Ich strach je však neodôvodnený. Nemali by sme sa báť technológie. Mali by sme sa obávať zneužitia tejto technológie a nie neživej technológie.

70. Máme dostatok energie na to, aby sme odstránili nedostatok?

Áno, máme. Potenciál nevyužitých zdrojov energie je takmer neobmedzený, ak využijeme teplo naakumulované v púšti v tepelných koncetrátoroch, vietor, vodnú či prílivovú energiu. Dokonca časti Golfského prúdu, Islandského prúdu a Japonského prúdu by dokázali eliminovať všetok nedostatok energie v dnešnom svete. Ak by sme zúžitkovali peniaze, ktoré sme za posledných 40 rokov utratili na armádne účely a investovali ich miesto toho do rozvoja čistých zdrojov energie, svet by bol omnoho lepším, bezpečnejším a čistejším miestom pre život.
Potenciál geotermálnej energie je takmer nekonečný a vie ľahko zásobovať dostatočným množstvom energie všetky svetové potreby. Ak by sme dokonca zúžitkovali len jedno percento geotermálnej energie z vonkajšieho zemského plášťa, dostali by sme sa zhruba na hranicu 500-násobku energie obsiahnutej vo všetkých ropných a plynových zásobárňach na svete. Tento zdroj energie vypúšťa minimum, ak vôbec nejaké množstvo, síry v porovnaní so spaľovacími elektrárňami na fosílne palivá a navyše nevypúšťa ani dusičnany. Okrem toho, ak si porovnáme montáž geotermálnej elektrárne s inými elektrárňami, geotermálna elektráreň zaberá veľmi malú územnú plochu. Ďalšou výhodou geotermálnej energie je, že vrty majú omnoho menší environmentálny dopad ako iné zdroje energie, plus nepotrebujeme žiadne bane, tunely, otvorené bane alebo skladisko odpadu.
Ohromné množstvo tejto energie sa nachádza vo najokrajovejších vrstvách vrstvách zemského plášťa, ktorého hrúbka je približne 9,5 km. Tento potenciálny zdroj energie je dostupný od pohoria Ánd v Južnej Amerike až po Kalifornský záliv, vo Východoafrickej priekopovej prepadline, v Stredoatlantickom chrbáte a pozdĺž Beringovho prielivu.

71. Nezanikne motivácia v systéme, v ktorom je všetko dostupné bez cenovky?

Stojíme pevne za tým, že všetci ľudia budú mať prístup k všetkým tovarom a službám, zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu, obydliam, strave a tak ďalej.
Nestačí však poskytnúť ľuďom nevyhnutnosti samotné. Máme za to, že naše návrhy vygenerujú nový motivačný systém. Ľudské bytosti potrebujú výzvy, aby sa intelektuálne vyvíjali a udržali si vysokú mieru zvedavosti a potrebu prekonať nedostatky. Typ vzdelania, o ktoré sa zasadzujeme, je inteligentné využívanie existujúcich zdrojov a ochrana životného prostredia.
Zahanbujúcou vlastnosťou systému slobodného podnikania sú premárnené životy mnohých ľudí – mladých dievčat postávajúcich za kasou v obchodných reťazcoch čakajúcich na predaj; mužov a žien pracujúcich v priemyselných továrňach, pričom využívajú mizivé percento svojich mentálnych schopností. V školách zajtrajška sa ľudia naučia, ako sa k sebe správať inteligentne, ako spolupracovať a zdieľať myšlienky, aby sme spravili zo sveta ďaleko lepšie miesto a nemrhali zdrojmi na vojenské a armádne účely.

72. Stratili by ľudia motiváciu?

Boli ste vychovaní vo viere, že ľudia sú motivovaní odmenou alebo peniazmi.
Systém voľného trhu motivuje ľudí, aby boli úspešní, ale takisto plodí a podnecuje korupciu, krádeže a lakomstvo. Naším cieľom je uviesť nový motivačný systém, v ktorom sa už nik neusiluje o plytké a egocentrické ciele ako je bohatstvo, majetok a moc. Dnešné finančné bariéry sú zdrojom príliš veľkých obmedzení v oblasti inovácií, individuálnej kreativity a osobnej motivácie. Vo svete podľa Projektu Venus ľudia nepotrebujú peniaze, aby sa ľudia presadili či tvorili, keďže príslušné inštitúcie by boli dostupné všetkým, aby slúžili ich potrebám.
Obávam sa tých, ktorých motiváciou sú peniaze. Vezmime si ako príklad takého doktora, ktorého motiváciou miesto riešenia problémov v oblasti medicíny, zdravia a zlepšovania životov ľudí, vrátane toho môjho, sú peniaze. Takéto služby osobne nepovažujem za veľmi dôveryhodné. To, že sú ľudia zväčša motivovaní peniazmi, aby boli úspešní a produkovali tovary a služby, je hrozný mýtus páchaný na ľuďoch v peňažnom systéme. Mohol by som vám dať bezpočet príkladov ľudí, ktorí bojovali, študovali, tvorili a excelovali bez toho, aby ich vábili peniaze. Existujú omnoho hodnotnejšie odmeny ako sú práve peniaze. To, čo považujete za odmenu však závisí od hodnotového systému, ktorý vám bol vštepený, a kultúry, v ktorej ste bol vychovaný.
V podstate, ľudia, ktorých stále obdivujeme, ako sú Michelangelo, da Vinci, Bell, bratia Wrightovci, Darwin a mnohí ďalší pracovali, pretože v ich záujme bolo vyriešenie problému a nie finančný zisk. V niektorých prípadoch ten zisk bol vedľajší produkt. Z ľudí, ktorých stredobodom záujmu sú peniaze, sa zvyčajne stanú biznismeni, makléri; tí sú ale zriedka kreatívni. Vždy som sa hrozil ľudí, ktorých hlavnou motiváciou bol finančný zisk. Ľudia obývajúci ostrovy v južnom Tichom oceáne majú viac ako dostatok zdrojov. Aj keď mali dostatok banánov, kokosových orechov, rýb a chlebovníka, domorodci neprestajne pracovali na navigačnom vybavení, kanoe, chatrčiach či tkanom odeve. Napriek tomu, že nepoužívali peniaze, ich motivácia zlepšila štandard života.
V ranných začiatkoch Ameriky si ľudia dokázali postaviť búdku za niekoľko mesiacov. Dnes trvá 30 rokov, kým splatíte dom s množstvom poplatkov súvisiacich s hypotékou bankárom a ďalším ľuďom, ktorí vlastne nemajú nič spoločné s výstavbou domu.
Ak pozorne preskúmate údaje o ľuďoch, ktorí majú prístup ku všetkým nevyhnutnostiam života, zistíte, že mnohí bohatí ľudia nezjedia 25 chodov denne, aj keď majú na to prostriedky a taktiež ani nezapĺňajú svoje príbytky stovkami hudobných nástrojov a neakumulujú stovky áut. Nie je to dostupnosť zdrojov, čo ľudí znepokojuje. Je to nedostatok zdrojov, ktorý je zodpovedný za väčšinu zločinov, spreneveru či podvody všetkých možných druhov.
Zamyslite sa nad tým. Veď len zopár štátov kontroluje väčšinu svetových zdrojov a vykorisťuje ďalšie krajiny, len aby si udržali konkurenčnú výhodu.
Všetok technický personál a každý jedinec bude mať prístup k veľmi vysokému životnému štandardu; motivácia, ktorá bude poháňať ľudí, znamená koniec vojny, teritoriálnych konfliktov, ekonomickej biedy, dlhu a základ konca kriminálnych živlov. Prostredie novej spoločnosti, ktorú navrhuje Projekt Venus a v ktorom budú ľudia vychovávaní a vzdelávaní, bude vychádzať z fundamentálnych princípov vedy a komplexných poznatkov vzťahov medzi ľuďmi a prostredím, ktoré udržiava a podporuje všetok život.

73. Prečo taký dôraz na kybernetický prístup k spravovaniu spoločnosti?

Existuje dostatok dôkazov svedčiacich o tom, že technológia sa vyvíja týmto smerom. Nakoľko sa technológia a umelá inteligencia budú aj naďalej vyvíjať na základe spätnej väzby z prostredia, počítače dospejú k vhodnejším rozhodnutiam pri riadení nášho spoločenského systému. Dnes dokážeme vďaka automatizovaným systémom odpáliť a navigovať vesmírne lode po letovej dráhe na vzdialené planéty. V kybernetickej spoločnosti so sofistikovanou technológiou napokon prekonáme potrebu ľudskej participácie na riadení, vo výrobe a distribúcii tovarov a služieb. Vďaka kybernetickým systémom vieme jednoducho udržať vyváženú ekonomiku. To oslobodí ľudské bytosti od nudných a monotónnych úloh pracovného dňa. Áno, výsledkom celého procesu bude postupný zánik väčšiny pracovných pozícií.

74. Svet, ktorý opisujete, si vyžiada davy inžinierov, umelcov a remeselníkov, ktorí ho navrhnú, vyrobia, zmontujú a nakalibrujú. Čo sa stane o tri či desať generácií neskôr, keď sa záložné systémy pokazia a populáciu budú tvoriť len básnici a teoretickí fyzici?

To je len vaše vnášanie vašich hodnôt zakladajúcich sa na minulých udalostiach, ktoré majú málo spoločného s Projektom Venus. Svet, ktorý navrhuje Projekt Venus, ak ste samozrejme čítali našu literatúru a knihy, chce dostať z každého jedinca na svete to najlepšie a neustále zlepšovať naše vzťahy k sebe navzájom, k technológii a životnému prostrediu. Ľudia by boli oslobodení od nudných a monotónnych prác, čo ich podporí a dá im nástroje riešiť problémy súčasnosti a blízkej budúcnosti. Pred výstavbou akýchkoľvek nových miest, energetických systémov atď., bude nutné vykonať hĺbkovú štúdiu negatívnych dopadov všetkých projektov. To zahŕňa aj ľudskú evolúciu. Spoločnosť, ktorá nedostane adekvátny stimul, zanikne.

75. História nám ukazuje, že vyspelé technológie a zručnosti zanikli v priebehu generácií a plne automatizovaná kyberneticky riadená ekonomika/ekológia/spoločnosť by sa neubránila rozpadu spoločnosti, poruche a kolapsu, žeby zanechala ľudstvo bezmocné a bez základných potrieb, navyše bez technických zručností či emocionálnej vyzretosti, aby dokázalo vyriešiť vyplývajúce krízy.

Toto platí pre peňažný systém a nemá nič spoločné s návrhmi Projektu Venus. Projekt Venus si udržiava celkový prehľad o globálnej ekonomike. Ľudia budú pripravení zvládnuť akúkoľvek katastrofu, ku ktorej môže dôjsť z dôvodu zničenia technológie alebo jej náhlej nefunkčnosti. Nové edukačné systémy poskytnú každej jednej ľudskej bytosti možnosti intelektuálne a emocionálne zvládať takéto zmeny. Dokážu si vyrobiť luk a šípy alebo akékoľvek iné príslušenstvo k prežitiu. Budú trénovaní ako technicky, tak emocionálne v tých najrôznejších možných situáciách, aby si dokázali poradiť v rôznych druhoch nepredvídateľných zmien. Nebudú to hordy hlupákov posedávajúcich a zabávajúcich sa na najnovších technológiách. Budú nepretržite vedení k tomu, aby zvládli situácie typu „čo ak?“.
To všetko sú chybné projekcie z filmov a kníh od autorov v oblasti umenia a slabo informovaných ľudí o technológii, kultúre a správaní. Technologicky informovaní ľudia nie sú multi-disciplinárni. To je dôvod, prečo ich fašisti a neofašisti využívajú k šíreniu propagandy, udržiavaniu ich zabehnutého systému a vyrábajú vojnové stroje. Politici nie sú volení k tomu, aby menili veci, ale aby zachovali veci také, aké sú. Žiaľ, aj veda a technológia spoločne s umením boli využívané rôznymi spoločenskými systémami k zachovaniu status quo.
Multidisciplinárny prístup, ktorý zastáva Projekt Venus, nie je patriotický. Sme lojálni len k našej planéte a k ľuďom, ktorí ju obývajú.
Žiaľ, mnoho ľudí projektuje zastaralé hodnoty do návrhov Projektu Venus.

76. Tak prečo neplánovať jednoduché modulové ekonomiky nezávislé od seba alebo low-tech ekonomiky s vnútornou závislosťou, ktoré zlepšia udržateľné technológie a zručnosti v rámci každej komunity?

Pretože to nevyrieši naše globálne problémy a tie, ktoré nás čakajú v budúcnosti. Progres technológie alebo pokročilých myšlienok nezastavíme a nemôžeme sa ani vrátiť k včerajším hodnotám. Má to malý, ak nie žiadny význam pre nás a riešenie existujúcich globálnych problémov.

77. Mohli by ste popísať proces distribúcie jedla a ďalších žiadaných predmetov, ako napríklad telefóny, počítače alebo knihy?

Založené distribučné centrá by poskytovali tovary a služby bez použitia peňazí alebo kupónov. Distribučné centrá by boli podobné výstavám, kde by boli ľuďom predstavené nové produkty a vysvetlené a demonštrované ich výhody. Napríklad, ak navštívite Yellowstonský národný park, mohli by ste si vyskúšať fotoaparát alebo kameru, použiť ju a potom, ak budete chcieť, tak ju vrátite do iného distribučného centra alebo uložíte do mobilných staníc určených k odkladaniu predmetov, aby ste neplytvali úložným priestorom a údržbou.
Okrem toho by bola každá domácnosť v počítačmi riadených centrách nachádzajúcich sa v každej komunite, kde by boli vystavené produkty, vybavená tenkou 3D obrazovkou. Ak by ste si niečo želali, mali by ste tú možnosť si to objednať a následne by daná položka bola doručená priamo do miesta vášho bydliska.
Suroviny na spracovanie produktov budú prevezené priamo na výrobnú linku automatickými transportnými sekvenčnými systémami, ako sú lode, jednokoľajky, magneticky nadľahčované vlaky, potrubie a potrubná pošta. Automatický inventárny systém môže byť prepojený s distribučnými centrami a vyhodnocovacími zariadeniami, ktoré by monitorovali, čo ľudia uprednostňujú a využívajú. Takýmto spôsobom možno udržať v rovnováhe nákladnú ekonomiku. Ukončili by sme existenciu deficitu a odpadu.

78. Čo budú ľudia robiť?

Považujem za veľmi smutné, pýtať sa „Čo budú ľudia robiť?“. Ich mozgy sú už natoľko „spľasnuté“, že v živote nemajú inú možnosť ako zamestnanie a vo väčšine prípadov práve také, ktoré aj neznášajú. Deti sú zvedavé a chcú vedieť všetko a ak budú správne živené, mohli by mať ďaleko širší rozsah záujmov a schopností. Táto kultúra robí doslova divy – limituje ľudské záujmy, príležitosti a schopnosti a vytvára podmienky k lenivosti. Ľudia sa nerodia leniví o nič viac, ako sa nerodia s náboženskou neznášanlivosťou, nenávisťou, predsudkami a ďalšími hodnotami. Sme si vedomí toho, že práve prostredie formuje ľudí a ak nedôjde k zmene v rámci kultúry, málo sa podarí zmeniť v ľudskom správaní.
Nástup pokročilej technológie nevyhnutne skoncuje s monotónnou a nebezpečnou prácou. Ľudia v ekonomike založenej na zdrojoch dostanú príležitosť podieľať sa všetkými spôsobmi na výskume a rozvoji, v kreatívnom umení a remeslách, budú môcť cestovať a objavovať a neobmedzene si rozširovať horizonty, ktorú nám ponúka budúcnosť.
Samotná realizácia potenciálu kybernetickej a počítačovej technológie, ktorej cieľom je zlepšiť životy ľudí, by dokázala vytvoriť ten najrevolučnejší systém, aký sa kedy vyvinul. Takýmto spôsobom eliminujeme všetky povrchné hranice, ktoré zaviedli štáty; čoho začíname byť aj svedkom s nástupom satelitnej komunikácie a osobných počítačov. Dnes je už takmer nemožné, aby nejaká krajina cenzurovala myšlienky a informácie.

79. Kladiete veľký dôraz na ľudské správanie ako protiklad k ľudskej povahe. Mohli by ste obe definovať?

Neexistuje nič také ako ľudská povaha v bežnom ponímaní ako súbor preddeterminovaných, predprogramovaných správaní a hodnôt, ku ktorým sú všetky ľudské bytosti náchylné. Čo nás zaujíma je ľudské správanie a hodnoty, ktoré je možno pochopiteľne meniť. Ak by sa nedali, stále by sme žili v jaskyniach.
Otázka, ktorou by sme sa mali zaoberať je, „Aké faktory formujú ľudské správanie?“ Vieme, že ľudské správanie podlieha zákonom rovnako ako akékoľvek prírodné fenomény. Naše zvyky, správanie a hodnoty sú vedľajším produktom našej kultúry. Ak sa prostredie nemení, podobné problémy a správanie sa zopakuje. Projekt Venus navrhuje zriadiť prostredie, ktoré dostane to najlepšie z ľudského správania a rozšíri zdvorilosť na všetky národy.
Vezmite si ako príklad situáciu z čias druhej svetovej vojny: dokonca aj tie najnoblesnejšie a najrešpektovanejšie rodiny bojovali o kúsky jedla. Ak nie sú naplnené ľudské potreby, potom sa ľudia uchyľujú k takému správaniu, ktoré je nevyhnutné, aby zadovážili nevyhnutnosti pre život pre seba a svoje rodiny. Vieme ale dramaticky zredukovať kontraproduktívne správanie tým, že sprístupníme tieto nevyhnutnosti všetkým v našej participatívnej demokracii a prostredníctvom zmysluplného a produktívneho vzdelávania.

80. Nie je to proti ľudskej povahe?

H.G. Wells: „Ľudia, ktorí boli proti progresu na začiatku dvadsiateho storočia, veľmi radi prehlasovali, že „ľudskú povahu“ nemožno zmeniť; predstavte si teda ľudí z doby kamennej cítiť a myslieť ako bankoví úradníci, ktorí piknikujú v jaskyni alebo žeby myšlienky Konfucia a Buddhu boli ľahko zameniteľné s myšlienkami Rousseaua, Karla Marxa alebo De Windta. Skrátka, neboli ignoranti, ale dezinformovaní o takmer každom základnom fakte minulých skúseností a súčasnej situácii rasy.“
Noví utopisti od Roberta Boguslawa: „Ako Norman R.F. Maier (a ďalší) konštatovali už pred rokmi, termín „ľudská povaha“ je svojrázne používaný ako stena, za ktorú schovávame svoju vlastnú nevzdelanosť a nevedomosť o človeku vo všeobecnosti. A jeden z elementárnejších omylov, ktorého sa dopustili v diskusii o ľudskom správaní je ten, keď ignorovali fakt, že ľudské konanie spúšťajú externé ako aj interné sily.“
Ako poznamenal Arthur C. Clark a mnohí ďalší poprední spisovatelia, ktokoľvek, kto nadhodí otázku o ľudskej povahe je naivný.
Z knihy Pohľad vpred, autor Jacque Fresco:
„Keď sa vedelo veľmi málo o kultúrnej antropológii, sociológii a psychológii, zdalo sa celkom rozumné odporovať navrhovanému reformnému mysleniu so slovami „to nebude fungovať. Je to proti ľudskej povahe.“ Pre mnohých ľudí je ťažké prijať a pochopiť, že to, čo nazývame „ľudská povaha“ jednoducho neexistuje. Ľudia sú ako zrkadlá, ktoré do značnej miery reflektujú svoje okolie. Ak by sa ľudia rodili do sveta s nemennou povahou pozostávajúcou z automatických odpovedí, civilizácia by nebola možná. Prežili by sme naše životy presne ako mravce, vo vzorcoch, ktoré sa však časom menia veľmi pomaly. Úžasné na nás je ale to, že prichádzame na svet s maximom prispôsobivosti.“
Z knihy To najlepšie, čo si za peniaze nekúpiš, autor Jacque Fresco
Náboženská neznášanlivosť, rasizmus, nacionalizmus, závisť, povery, chamtivosť a egocentrické správanie sú všetko naučené vzory správania, ktoré v nás upevňuje naša výchova. Tieto vzory správania nie sú zdedené charakteristické ľudské črty a nemožno ich ani označiť pojmom „ľudská povaha“, ako je väčšine ľudí vštepované. Ak sa okolie nezmení, podobné správanie sa znovu vyskytne. Keď prichádzame na tento svet, rodíme sa s čistým štítom, čo sa týka našich vzťahov k okoliu.
V záverečnej analýze akýkoľvek názor o neželanom ľudskom správaní nebude slúžiť žiadnemu účelu, ak v ňom bude absentovať pokus o zmenu prostredia, ktoré toto správanie vytvorilo. V spoločnosti, ktorá pokryje väčšinu ľudských potrieb, by konštruktívne správanie bolo posilnené a ľuďom, ktorí majú problémy so socializáciou v komunite, by sa pomohlo miesto toho, aby ich umiestnili do väzenia.
Úsilie o konkrétne etické správanie má čo robiť s ľudskou túžbou a ideálmi. Funkčná morálka je schopnosť poskytnúť proces, ktorým dosiahneme udržateľné prostredie pre všetkých ľudí. Pod týmto máme na mysli zabezpečenie čistého vzduchu a vody, tovarov a služieb a zdravé a inovatívne prostredie, ktoré nás napĺňa emocionálne i intelektuálne. Je ťažké premýšľať o riešeniach, ktoré by slúžili záujmu väčšiny v peňažnom systéme. Nič z toho nemožno dosiahnuť bez komplexného pretvorenia nášho spoločenského systému a následného nahradenia ekonomiky založenej na peniazoch ekonomikou založenou na zdrojoch.

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest

1
najnovšie
najstaršie najpopulárnejšie
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
George Soros

Dakujem redakcii, ze bezplatne propaguje a popularizuje globalisticku agendu znamu aj pod skratkou NWO. S pozdravom Vas George. Agenda 21 je hlavným nástrojom Nového svetového poriadku, predstaveným v roku 1992 v Rio De Janeiro na „Summite Zeme“. Agenda 21 je trojským koňom svetového fašizmu. Jej pôvodný názov bol „Udržateľný rozvoj“. Je silno propagovaná na verejnosti ako spása tejto planéty a každého človeka. V skutočnosti je všetkým možným, len nie spásou. Dokument vtedy podpísalo 178 krajín. V čele stál Maurice Strong, priateľ Al Gorea, miliardár ropného priemyslu, ktorý povedal: „Nie je vlastne jedinou nádejou pre planétu kolaps priemyselnej civilizácie? Nie je… Zobraziť viac >>