VENUS PROJEKT – NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY (81.-109.)

0
325

81. Ako do tohto systému zapadá „nepokojná mládež”? Alebo skôr, aké možnosti bude mať?

I keď mnohé formy arogantného správania a rasové predsudky sú s nami už stáročia, je tomu tak, pretože podmienky, ktoré plodia takéto správanie, zostali v podstate nezmenené. Nemôžeme odstrániť toto nerozumné správanie, pokiaľ neodstránime podmienky, ktoré sú za neho zodpovedné.
Podľa nás sa rozdiel medzi mier milujúcim humanistom a vojnovým magnátom nenachádza v génoch, ale v prostredí, v ktorom žijú.
Väčšina vzdelávania budúcnosti bude zameraná na všeobecné vzdelanie, kde budú ľudia vystavení mnohým faktorom, ktoré tvoria sieť života a ich vzťahy.
Správanie v ekonomike založenej na zdrojoch bude odrážať túto kultúru. Budú si všetci ľudia podobní? Áno, v určitých oblastiach. Budú spoločne pracovať na ochrane životného prostredia a rozširovaní maximálnej zdvorilosti bez ohľadu na rasu, farbu alebo vieru. Budú podporovať individualitu, tvorivosť a odmietať akúkoľvek predstavu o konečných hraniciach.
Počas prechodu zo spoločnosti využívajúcej peniaze na spoločnosť založenú na zdrojoch sa ešte bude prejavovať veľa starých príznakov.
Deti majú neukojiteľnú zvedavosť, avšak cieľom do budúcnosti je ju využiť, a nie potláčať.

82. Bude Projekt Venus pre deviantov?

James Harvey Robinson veril, že správne štúdium človeka je človek. Neexistujú dôkazy, ktoré by potvrdili tento výrok. Rastlina nemôže rásť sama od seba. Potrebuje prostredie so zeminou, živinami, slnečným svetlom… Žiadna rastlina, ktorú umiestnime do polárnych regiónov, nevyrastie, bez ohľadu na to, ako dobre je geneticky vybavená. Ľudské bytosti podliehajú rovnakým fyzikálnym zákonom, ktoré riadia celý evolučný proces. Ľudské správanie a hodnoty sa nevytvárajú samy od seba, ale sú vedľajšími produktmi kultúry.
Možno budúci historici na nás budú hľadieť ako na deviantov s umelosťami, násilím a poverami, ako na spoločnosť, ktorá utrácala ohromnú časť svojich výdavkov na vojenské účely, no mala taktiež možnosť využiť vedecké metódy na preklenutie rozdielov medzi národmi. Deviantské a spoločensky urážlivé správanie sú vedľajšími produktmi straty alebo strachu z nej.
Projekt Venus navrhuje prepracovanie vzdelávania, v rámci ktorého sa ľudia naučia súvislosti medzi živými systémami tvoriace symbiotický celok. Deti vychovávané bez bigotnosti, rasizmu alebo chamtivosti už nebudú prejavovať vzory správania, ktoré sú pre spoločnosť urážlivé. Uvediem príklad, že dokonca aj tie najnoblesnejšie a najrešpektovanejšie rodiny ku koncu druhej svetovej vojny bojovali o kúsky jedla z odpadkových košov. Masové rabovanie na juhu bolo taktiež vedľajším produktom indoktrinácie.
Vyvstáva otázka, do akej veľkej miery je náš hodnotový systém naprogramovaný hodnotami našej spoločnosti, aby zachovali existujúce a už zavedené inštitúcie. Nie ľudská povaha, ale skôr ľudské správanie, je to, čo by nás malo zaujímať. To sa však dá ľahko zmeniť vhodným, relevantným vzdelaním a prostredím, ktoré sa zhoduje s nosnosťou Zeme.
Ak volíte čestných, etických ľudí do funkcií, ale v prostredí nie je žiadna podpora pre zavádzanie dobrých zákonov, nebudú sa dať udržať. Napríklad, ak nie je dostatok ornej pôdy na pestovanie jedla, potom sa správanie vráti ku krádežiam a korupcii, kvôli udržaniu si jedla, ktoré je dostupné.

83. Čo by bolo s tou časťou spoločnosti, ktorá by pozostávala z agitátorov alebo nespokojných občanov, Timothy McVeigh, ktorí boli vychovaní s normálnou výchovou?

Vaša referencia na ľudí ako Timothy McVeigh, ktorý bol vychovaný tým, čo nazývate „normálna výchova“, musí byť predmetom kritickejšej analýzy. To, čo nazývate „normálny“, je spoločnosť, ktorá je nacionalistická a berie si silou alebo násilím, čo potrebuje. Vytvára zákony pre vlastné záujmy a porušuje ich, keď už viac neslúžia ich záujmom. (Normálna výchova) tiež obmedzuje vzdelávanie, najmä vo vedeckom a kritickom myslení. Príslušníci tejto skupiny nemajú zdravotnú starostlivosť a vôbec sa o nich nestarajú, pokiaľ v tom nie je zisk. Toto platí nielen v USA, ale vo všetkých krajinách.
Správanie je generované kultúrou. McVeigh reagoval s nástrojmi, ktoré považoval za vhodné pre situácie v kultúre, ktoré považoval za nespravodlivé – hlavne bombardovanie ľudí v Oklahoma City. Náš národ reaguje podobným spôsobom na krajiny, s ktorými máme problém, avšak vo väčšom merítku. Nie je pravda, že určitý počet ľudí sa narodilo ako „nespokojní alebo štváči“, ako tvrdíte. Skôr reagujú na podmienky v kultúre, ktoré považujú za nespravodlivé. V apartheidskej Južnej Afrike bol Nelson Mandela považovaný za štváča, neskôr sa stal prezidentom. Je možné uviesť stovky takýchto príkladov.
Často žasnem nad tým, že prečo milióny ľudí neprotestujú za ukončenie vojny, chudoby, zločinu, bezdomovectva a nedostatku, keď to určite možné je. Je vidno, , že zavedené vlády vykonali veľmi dobrú prácu, keď sa im podarilo otupiť verejnosť až tak, aby prijala status quo spolu s filozofickými vysvetleniami pre udržanie takých podmienok, aké sú. Sme v pasci s nevhodnými pojmami, ako sú ”nespokojní občania” alebo „agitátori“, práve keď by sme mali upozorniť na podmienky v spoločnosti, ktoré vytvárajú takúto formu správania. Mali by sme hľadať spôsoby, ako zmeniť spoločnosť tak, aby prekonala a nie potláčala takéto prejavy správania.
Prácou Projektu Venus nie je napádanie systému viery iných kultúr, ani útok na spôsob, akým zaobchádzajú so ženami alebo hodnoty týkajúce sa iných národov. Takto sme dokázali len veľmi málo. V našom vlastnom štáte sme týrali domorodých Američanov a zhoršili iné systémy viery bez toho, aby sme dostatočne analyzovali naše vlastné nedostatky. V priebehu storočí páchali národy proti sebe zločiny založené na nacionalizme, propagande a nevhodných opisoch rôznych suverénnych národov. Keďže naša identita ako národ je vnímaná rôznymi spôsobmi z dôvodu dlhoročnej propagandy a indoktrinácie, neprišli sme s objektívnym stanoviskom o našom správaní alebo správaní iných národov. Často spomínam, že kritikou krajiny bez ponuky uskutočniteľnej alternatívy sa nič nedosiahne.
Po celé storočia sa národy navzájom zneužívali až do tej miery, že sme skeptickí voči zámerom iných národov. My a ďalšie silné národy sme sa ešte nikdy nespojili, aby sme si navzájom pomáhali. Namiesto toho si ťažíme cenné zdroje, zneužívame prácu, podplácame vodcov, aby poslúchali naše rozkazy, zavraždíme tých, ktorí sa nepodriadia našim želaniam a využívame našu armádu k vynucovaniu si svojich ekonomických výhod. A toto sú len niektoré z dôvodov našich ťažkostí. Ak by svetové mocnosti pomáhali rozvojovým krajinám bez vykorisťovania zdrojov alebo lacnej pracovnej sily, nebudú sa považovať za hrozbu. Avšak, pokiaľ budeme pokračovať v medzinárodných dohodách, ktoré slúžia len našim záujmom, menej rozvinuté krajiny budú na nás hľadieť so skepticizmom. To práve správanie nášho národa v priebehu rokov vytvorilo skeptické postoje k našim zámerom.
To, čo Projekt Venus navrhuje, je spojiť sa s inými národmi pri obnove poškodeného prostredia do stavu prostrediu čo najprirodzenejšiemu a pomáhať národom pri prekonávaní nedostatkov. Proces dosiahnutia tohto cieľa bude sám o sebe vytvárať vhodnejšie správanie v našom a taktiež v iných národoch. Ak je vám zaťažko súhlasiť s touto analýzou, pozrime sa na zúbok niektorým vedeckým princípom, ktoré prijali všetky národy. Napríklad, keď inžinieri v ktorejkoľvek krajine chcú postaviť most, používajú vedecké metódy a výpočty na určenie konštrukčných charakteristík. Vďaka neustálemu zdokonaľovaniu technológie sa zdá, že vedecká metóda je oveľa rozumnejší prístup. Všetky krajiny používajú vedecké metódy na dosiahnutie výhod technológií.
V našom súčasnom stave spoločenského vývoja narušili národné záujmy vo veľkej miere skutočné prínosy vedeckých metód. Je to spôsobené nacionalizmom a krátkozrakými sebeckými záujmami. Keď použijeme vedecké metódy inteligentne v prospech všetkých, pričom dbáme na ľudské záujmy a životné prostredie, tieto metódy nakoniec zmenia spôsob, akým zmýšľame sami o sebe, našej krajine a svete okolo nás.

84. A čo zločiny zo žiarlivosti?

V Projekte Venus sa ľudia vychovávajú iným spôsobom, ako je tomu dnes. Žiarlivosť na vzťahy z „lásky“ sa bude riešiť v ranom vzdelávaní. Ľudia by sa naučili, ako budovať vzťahy a naučili sa vhodnému jazyku, ktorý nie je až tak založený na citovom tóne, ale na tom, ako dobre funguje vzťah. Vzťahy by si zakladali na pomoci medzi sebou a aj komunite.
Ľudia nie sú majetkom. Avšak, zdá sa, že manželstvo a zasnúbenie spôsobujú zvláštne správanie a majetníctvo. Ľudia budú robiť všetko, čo potrebujú, ale ak podrobne preskúmajú svoje vlastné hodnoty, zistia, že mnohé rozhodnutia, na ktoré dospeli, boli skopírované z ich okolia. S lepším pochopením sémantiky, komunikácie a vzájomných vzťahov v konštruktívnych, nekonkurenčných spôsoboch sa väčšina zvláštneho správania zmenší.
Dnes sa ľudia počas vzdelávania nestretávajú s inými spôsobmi vzájomného vzťahu. Vzdelávanie v tejto oblasti je viac tradičné než racionálne. Pasivita nie je niečo, s čím človek vyrastie, iba ak nie je lepšie informovaný o svojich vlastných obmedzeniach správania. Majetníctvo je hlavne vyjadrením neistoty alebo nízkej sebestačnosti.
Avšak, v takýchto otázkach nie je možné ísť do úplnej hĺbky.

85. Z dôvodov, o ktorých vedia genetickí inžinieri, niektorí ľudia zdedia odlišnú farbu očí po ľuďoch, ktorí nie sú ich priamymi predkami. Vo vízii ohromných spoločenských a ekonomických reforiem, akú ponúka Projekt Venus, čo bude s tými, ktorých správanie sa líši, ak nie až odchyľuje od zaužívaného trendu, za akéhokoľvek systému?

Nesmiete zabudnúť, že Jacque na tomto pracoval takmer celý svoj život a ja som na Projekte Venus strávila svojich posledných 33 rokov. S otázkami tohoto typu sa stretol už vo svojej mladosti. A preto sa pridal ku KKK (KuKlux Klanu) a White Citizen’s Council a snažil sa ich presvedčiť o nesprávnosti ich konania. A uspel. Ak by gény boli pevnou súčasťou ľudskej povahy, potom by sa správanie nedalo zmeniť. Taktiež pracoval s mladistvými delikventmi, ktorí boli tie najhoršie deti v NY, a dokázal z nich vykresať konštruktívnych občanov, ktorí mu ešte dnes zvyknú volať. Takisto pracoval aj s drogovo závislými a alkoholikmi, ktorí zase pracovali s ľuďmi z rovnakých skupín, kde sa snažili zmeniť ich správanie na pozitívne použitím Jacquových metód. Členovia motorkárskych gangov a nacistickej strany chodili na jeho prednášky a aj tých zmenil. Existujú procesy, ktoré fungujú na rozličné typy ľudí.
Fresco vypracoval presné kroky k zmene ľudského správania. Genetika vymedzuje funkciu a replikáciu vnútorných orgánov, farbu očí, náchylnosť k istým fyzickým poruchám, atď., ale nemá nič spoločné s hodnotami, s odsudzovaním, predsudkami alebo inými naučenými vzormi správania. To, že je niekto lakomý, sebecký, egoistický alebo chamtivý nemá nič spoločné s genetikou. Ak by genetika obdarila ľudí prednastaveným ľudským správaním, potom by sa ľudia nemohli zmeniť.
Zvieratá asi dedia tieto vzory správania, ako napríklad stavba hniezda, ochrana mláďat, kŕmenie potomkov, ale väčšina z tohto správania vychádza z vštepenia a vnútrotelovej chémie. Zvieratá s veľkými nadobličkovými žľazami a veľkým mozgom sa budú snažiť o uchovanie týchto charakteristických čŕt u svojho potomstva. Bulldogy ešte spred stoviek rokov boli zúrivé a ľudia sa domnievali, že toto ich správanie je vrodené. Za ten čas sa ale tieto prejavy správania potlačili prešľachtením, kedy im zredukovali veľkosť nadobličkových žliaz, čo malo za následok pokles na intenzite zúrivosti. Nešlo o prípad, žeby zdedili prejavy násilia, ale veľkosť ich nadobličkových žliaz spôsobovala agresívne správanie, ktoré charakterizovalo toto plemeno.
Fresco sa zaujímal a zisťoval presné mechanizmy zodpovedné za správanie.
Genetici prišli so slovom gény, no vynechali všetky detaily zodpovedné za rôzne formy správania. Niektorí tvrdia, že nadobudnuté vzory správania sú zdedené prostredníctvom protoplazmatického mostu, čo činí z génov obetného baránka v prospech skutočných faktorov zodpovedajúcich za ľudské správanie. Je ťažké o tomto hovoriť, ak ste nečítali knihy, ktoré Jacque odporúča ako Mind in the Making (Myseľ v procese výroby) a knihy o sémantike. Bez znalostí a poznatkov z týchto kníh je takmer nemožné sa plnohodnotne venovať tejto oblasti.
V podstate sa Jacque zaoberá presnými mechanizmami, ktoré vštepujú a prenášajú hodnoty a určujú správanie, pričom odmieta pojmy ako inštinkt, ľudská povaha a dedičnosť naprieč protoplazmatickým mostom. Tie totiž nepopisujú presné procesy. Ak by sme používali len mená a odmietali procesy, nedokázali by sme vo vede napredovať. Nevedeli by sme stavať mosty, vyrábať telefóny, navrhovať počítače, atď. Išlo by len o intelektuálne hobby v oblasti lingvistiky. A takýto proces by nestačil pri načrtnutí pozitívnejšej budúcnosti.
Jazykovú a intelektuálnu angažovanosť využívajú mnohí filozofi a intelektuáli, ktorí vnímali tento proces hodnotenia ako tvorenie pokročilého a hlbokého myslenia.
Aký má na to pohľad Fresco? Podľa neho ich rukopisy vyzerajú ako dumanie umelcov, ktorí snívajú, že raz, jedného dňa, ľudia prídu na spôsob, ako sa dotknúť neba, no ale (autori) neposkytujú žiadne relevantné informácie pri dosahovaní takýchto cieľov. Práca ľudí, ktorí vyvíjajú presné metodológie k dosahovaniu týchto cieľov, nám zrealizuje naše plány a sny. Väčšina ľudí je súčasťou džungle lingvistických abstrakcií s malým alebo žiadnym náhľadom na príčinu-následok alebo metodológiu. Toto bola vždy pre Fresca neakceptovateľná cesta dosiahnutia čohokoľvek.

86. Obhajujete vraždenie ľudí s odchýlkami v správaní?

Pod pojmom „mentálne labilní“ alebo „neprispôsobiví ľudia“ máte na mysli ľudí z General Electric, ktorí patria k najväčším znečisťovateľom prostredia a vedome vystavujú svojich zamestnancov karcinogénom, ktoré spôsobujú ich smrť, alebo tých, ktorí manipulujú s peniazmi kvôli profitu, pričom sa ale nijak nepodieľajú na lepšom svete, či tých, ktorí požičiavajú peniaze ľuďom na kúpu auta a ak osoba nezaplatí poslednú splátku, tak majiteľovi auta nevezmú, povedzme, koleso alebo volant, ktorých cena zodpovedá splátke, ale rovno celé auto? Alebo možno myslíte sudcov, ktorí posielajú do väzenia ľudí na doživotie, len preto, že zápasili o zdroje, no lídri krajín zhadzujú bomby a likvidujú celé mestá a krajiny kvôli ich zdrojom a aby ochránili trh a potom nainštalujú do parkov sochy, aby si uctili tých, ktorí takto postupovali.
Muselo by dôjsť k masovému vraždeniu, ak by sa rozumná spoločnosť chcela zbaviť ľudí s „labilným“ alebo „neprispôsobivým“ správaním. Nie, nezastávame sa toho, aby sme kohokoľvek zabili. Myslíme si, že tento systém je ako rakovina na mačke, ktorá požiera svojho hostiteľa, a pripraví o život nielen mačku, ale aj seba. Obyčajný nástup technológií skoncuje s pracovnými pozíciami, ktoré umožňujú ľuďom zakúpiť si tovar, no zároveň dospejeme do bodu, kedy sa začnú vynárať nové spoločenské vzory. Domnievame sa, že v tom čase najpravdepodobnejšie nastanú vojenské diktatúry. Radi by sme predstavili verejnosti koncepty ekonomiky založenej na zdrojoch, aby pochopila, že existujú aj iné možné alternatívy.

87. Nemá technológia až príliš často škodlivé účinky na človeka a nie je príčinou mnohých našich problémov?

Čo sa týka vašich obáv z technológie, ktorá vyvoláva odchýlku v správaní, vedzte, že či sa vám to páči, alebo nie, sme čoraz viac a viac závislí od technológií. Naše obavy ale smerujú tam, že či využijeme technológiu v spoločnosti ako je táto, ktorú máme dnes, ktorá poškodzuje a je často zneužitá proti ľuďom, alebo takým spôsobom, kedy technológia oslobodí ľudí a poskytne im konštruktívnejšie riešenia. Scenár, ktorý ste ponúkli, znel, ako diktátorská budúcnosť, o ktorej často píšu umelci, pričom vedia len veľmi málo o technológii. Pokiaľ sa Projekt Venus nezasadí o príjemné a podporné prostredie, tak to nebude fungovať. Spoločnosť nebude podriadená strojom, ale práve naopak, stroje budú slúžiť zlepšeniu ľudských životov. My, v Projekte Venus, nazeráme na stroje ako na upgrade ľudských možností. Kde ste videli ľudí, ktorí by sa báli umývačky riadu či chladničky, pretože by sa mohli zmocniť vlády? Masívne stavebné roboty zredukujú potrebu tisícky robotníkov na minimum použitím low-tech ručných nástrojov. Nemyslím si, žeby niekto voči tomu namietal, pokiaľ by to znamenalo, ako je tomu dnes, že niekto by možno stratil svoju prácu.
Systém, ktorý presadzujeme, možno nie je perfektný, ale na druhej strane, išlo by o ohromné zlepšenie spôsobu, ako plánujeme zásobovanie tovarom a službami. Išlo by o vznikajúci systém neustále sa zlepšujúci a vyvíjajúci nové zdroje pre výskum, ktorý by uľahčil celý proces.

88. Navrhujete vo vašej novej kultúre, aby technicky vzdelaná elita rozhodovala o smerovaní spoločnosti?

Nie. Projekt Venus presadzuje zavedenie kybernetizovanej spoločnosti, v ktorej by počítače nahradili zastaralý systém voľby politikov, ktorí aj tak vo väčšine prípadov presadzujú zavedené vlastné záujmy. Technológia nikdy nebude kontrolovať alebo monitorovať naše životy, nakoľko by to bolo považované za spoločensky neprípustné a kontraproduktívne. Filmy ako 1984, Báječný nový svet, Blade-Runner a Terminátor 2 zasiali strach do mnohých ľudí, že technológia prevezme vládu nad našou spoločnosťou. Jediným cieľom Projektu Venus je pozdvihnúť spirituálnu a intelektuálnu úroveň všetkých ľudí, pričom im poskytne tovar a služby, ktoré splnia ich individuálne materiálne požiadavky.
Už to bolo povedané, že množstvo ľudí, ktorí pracujú pre korporácie, má pocit, že slúžia súkromným diktatúram od chvíle, kedy vojdú do budovy a odkliknú si začiatok smeny. Projekt Venus ale, na druhej strane, využil to najlepšie z technológie k zlepšeniu životov pre všetkých. V nami navrhovanom systéme by sa skrátil pracovný deň, aby poskytol jedincom viac voľného času, zdravší životný štýl a bezstresové prostredie.

89. Ako by sa vyriešil problém nadbytku (povedzme, že niekto chce mať viac, ako je možné)?

V súvislosti s nadbytkom, v časoch druhej svetovej vojny malo USA 600 bojových lietadiel a s takým množstvom sme, samozrejme, nemohli vstúpiť do vojny, tak sme začali vyrábať 90 000 lietadiel ročne, spolu s ponorkami, lietadlovými loďami, protilietadlovými zbraňami a napokon sme mali aj viac lekárskeho personálu ako bolo treba, ktorý sa staral o zranených veteránov. Áno, zmobilizovali sme sa kvôli vojne. Podľa mojich poznatkov sme sa nikdy nezmobilizovali kvôli mieru, aby sme zabezpečili dostatok, na ktorý ale máme zdroje. Máme viac zdrojov ako potrebujeme, ak budeme s nimi inteligentne hospodáriť. Nemáme ani dostatok peňazí, aby sme vybudovali potrebné nemocnice, preto sa musíme preorientovať z peňažného systému na systém založený na zdrojoch.
Len si predstavte, čo by sa stalo so svetovými zásobami zdrojov, ak by sme sa zmobilizovali pre mier. Aby som ujasnil pár aspektov, keď ľudia idú do práce, zaparkujú auto pred firmou a to tam postáva aj 8 hodín, kým sa majiteľ auta nevráti. V globálnej ekonomike založenej na zdrojoch by takto naprázdno ostalo stáť len zopár áut, len pár vagónov by takto „leňošilo“ v depe a lodí „oddychovalo“ v doku. Presne ako v období vojny, aj v tejto ekonomike by sme využívali všetko. Markantný rozdiel by bol v tom, že by sme nevyrábali z ľudí vraždiace stroje, ale pracovali by spoločne so strojmi, aby zabezpečili dostatok tovarov a služieb pre všetkých ľudí.

90. Čo bude s ľuďmi na Strednom Východe? Ako bude vyriešená otázka náboženstva?

V Ekonomike založenej na zdrojoch každý jedinec nadobúda hmotný zisk, ak sa jeho krajina zúčastňuje na projekte zvanom spoločné dedičstvo, ktorý posúva vpred všetky národy. Tí, ktorí odmietnu sa podieľať na Projekte, prídu o výhody.
Každý môže slobodne praktizovať a vyznávať akúkoľvek vieru, ale nemôže ju vnucovať iným. Každý môže ísť kamkoľvek chce bez akýchkoľvek obmedzení. Ak sa ale nedokážu správať konštruktívne, spoločnosť im pomôže miesto toho, aby ich uväznila alebo trestala. Bude tu však aj prítomná neustála snaha prezentovať výhody dokonca aj tým národom, ktoré by najradšej fungovali samostatne.
To však nebude zasahovať do ich náboženského presvedčenia, spoločenských zvykov a tradícií. Tie sa nedajú nasilu odstrániť, ale procesom vzdelávania možno ich presvedčenia a vieru, ktoré sú irelevantné, postupne vykoreniť. Uprednostňujeme tento prístup a nie vojenský. Hoci to môže trvať dlhšie, vnímame to tak, že napokon pochopia výhody spojenia a zdieľania zdrojov, presne tak, ako to pochopili Spojené štáty, keď sa spojili a prestali medzi sebou bojovať.
Všetky tieto krajiny majú nedostatok zdrojov a sme toho názoru, že pochopia možné výhody. Nie sú však do ničoho nútení.

91. Čo s náboženstvom?

Koncepty prezentované Projektom Venus nie sú v žiadnom prípade v rozpore s väčšinou svetových náboženských učení. Snáď najväčším rozdielom je to, že (my) by sme vlastne chceli pretransformovať tieto povýšenecké ideály do fungujúcej reality pre všetky národy našej planéty.

92. Veľa ľudí tvrdí, že keď duchovno zlyhá v zavádzaní spoločenských zmien, použitie násilia je racionálnym krokom. Súhlasíte s takýmto názorom?

Ak neuskutočníme primerané kroky, dôjde k násiliu. Nemá to nič spoločné so želaniami alebo úsilím. Sme presvedčení, že náš smer môže pretaviť duchovné učenie do fungujúcej reality, čím sa vyhneme násiliu.

93. Čo nám môžete povedať o prístupe Projektu Venus k vzdelávaniu?

Na proces vzdelávania by sa kládol veľký dôraz. Čím lepšie sú deti informované, tým bohatší môže byť život každého jedného z nás. Každé dieťa, ktoré si dnes pichá drogy, je premrhaný život, za ktorý ty i ja nakoniec zaplatíme. Hoci by sme využívali knihy, videá, počítače či virtuálnu realitu, väčšina vzdelávacích procesov bude kolektívneho charakteru, v ktorých budú môcť študenti priamo interagovať s fyzickým prostredím. Osvoja si povedomie o symbiotických vzťahoch medzi životom rastlín a živočíchov. Učili by sa prácou praktickým prístupom, ktorá by sa výrazne zameriavala na vzdelanie a komunikačné vedy a umožnilo sa tak študentom skutočne pochopiť význam fyzických fenoménov v oveľa konkrétnejšej podobe. Žiaci by sa predovšetkým učili tomu, ako efektívne spolupracovať s ostatnými, zdieľať skúsenosti, skúmať alternatívne prístupy k problémom a prijímať etnické a kultúrne rozdiely a nahradiť intoleranciu porozumením.
Komplexný prehľad o histórii všetkých civilizácií bude základom pri porozumení iných kultúr, hodnôt a síl, ktoré ich formujú. Všestranné vzdelanie, ktoré navrhuje Projekt Venus, umožní študentom získať lepšie pochopenie kultúr, ktoré sa odlišujú od ich vlastných, čo povedie k lepšiemu pochopeniu výhod spojenia všetkých národov pre zachovanie života na planéte Zem. Pri kladení dôrazu na svetonázor by bolo oveľa ťažšie presvedčiť niekoho, aby konal agresívne, útočne alebo konfliktne voči jednotlivcom iným národom. So širším vzdelaním by deti dospeli k tomu, že svet je úžasné a bohaté miesto, v ktorom môžu všetky národy navzájom zdieľať plody práce a prosperovať.

94. Ako by vyzeralo vzdelávanie?

Vzdelávanie by predstavovalo viac ako len fakty, ktoré si musia študenti zapamätať. Prvým aspektom inovatívneho vzdelávania by mal byť dôraz na komunikáciu a schopnosť riešiť a vyhnúť sa konfliktom. To však možno dosiahnuť štúdiom všeobecnej sémantiky.
Aj keď vo vzdelávacom procese budúcnosti budeme používať knihy a počítače, je nevyhnutné pracovať so základnými vedeckými princípmi. To zahŕňa využívanie vedeckej metódy v každodenných situáciách. Ale v prvom rade musíme aplikovať vedu a technológiu so zreteľom na životné prostredie a človeka, bez ktorého by bol technologický vývoj sám osebe bezvýznamný.
Ďalšou časťou vzdelávania, ktorú je nutné zdôrazniť, je podieľanie sa odlišných národov v humanitných a prírodných vedách, ktoré sa dnes vyskytujú na pôdach škôl. Snaha využívať vzdelávanie k zachovaniu istého národa je skôr vecou propagandy ako prezentovanie pravdivých informácií. Ľudia ale nedokážu pochopiť iné kultúry bez celkového pohľadu na praktiky odlišných kultúr. Žiadna dnešná civilizovaná kultúra nepovzniesla samú seba, ak zavádzala ľudí. Miesto toho sa všetky národy vyvinuli ako výsledok konania množstva kreatívnych ľudí všetkých národností, ktoré prispeli svojím podielom do oblasti umenia a vedy.

95. Ako zapadá učenie, spolupráca a zdravý životný štýl do systému?

Ak chceme, aby si deti vypestovali pozitívny konštruktívny vzťah jeden k druhému a aktívne sa podieľali na spoločnosti, efektívny spôsob, ako dosiahnuť takúto spoločnosť, je navrhnúť také prostredie, ktoré produkuje želané správanie. Napríklad, keď sa deti chcú naučiť, ako zmontovať malé motorové vozidlo, je nutné zapojiť štyri deti, ktoré dvihnú karosériu a ďalšie dve primontujú kolesá. Zvyšok auta by zmontovali obdobne, spoločnými silami postavili celé a funkčné vozidlo. Takáto osvietená forma vzdelávania by pomohla študentom pochopiť výhody kooperácie.
Cvičenia v škole by neboli povinné, monotónne a nevyžadovali by si ani nepriateľskú súťaživosť, ale boli by priamo začlenené do nadobúdania skúseností na vyučovacej hodine. Remeselnícka dielňa, ktorú deti tak rady navštevujú, by mohla stáť na vrchole kopca v strede jazera. Aby sa tam dostali, deti by sa museli naučiť pádlovať alebo plávať a potom vyliezť na vrchol kopca. Takéto úlohy zahŕňajú nielen telesné cvičenie, ale taktiež pocit úspechu, ktorý napomáha ich mentálnemu zdraviu a motivácii.

96. A čo jedlo? Čo budú ľudia jesť?

Náš jedálniček by sa zakladal na našich osobných preferenciách a ak by štúdie naznačovali, že konzumácia zvierat škodí nášmu zdraviu, takáto informácia nám potom bude poskytnutá. Čas, vzdelanie a výroba syntetických proteínov by nám poskytli priestor ukončiť zabíjanie rýb a zvierat. Navyše, už dnes je možné mať čisto rastlinnú diétu, ktorý spĺňa všetky výživové potreby. Nemôžeme zákonmi ľuďom vnucovať, čo majú jesť, ale vieme prekonať potrebu konzumácie zvieracích proteínov. Počas prechodu na lepšiu diétu, by sme pre tých, ktorí to potrebujú, mohli vyvinúť jedlá, ktoré chutia rovnako ako tie, ktoré rady jedia, no sú zdravšie. Sme taktiež proti experimentom na zvieratách či ľuďoch.

97. Čo s drogovo závislými a alkoholikmi?

Budú prevychovaní, aby už viac nepotrebovali umelé stimulanty. Život by bol omnoho viac zaujímavejší, vzrušujúcejší a mal by sa kam posúvať.
O všetkých drogovo závislých by bolo postarané a poskytla by sa im nevyhnutná liečba, aby prekonali svoje problémy bez závislosti na drogách, alkohole či tabaku – a to všetko zadarmo. Nepoužívanie peňazí by eliminovalo predaj drog, prostitúcia a pod.
V spoločnosti, kde sú ľudia vychovaní s prístupom k informáciám a zdrojom, by ľudia pociťovali stres v značnej menšej miere alebo by neboli potrebné umelé látky.
Cvičenia a lepšie metódy k pochopeniu ostatných a sveta okolo nás nám poslúžia k relaxu alebo prekonaniu všeobecného napätia. Ľudia by sa tiež naučili, ako sa vyjadrovať bez toho, aby potrebovali nejaký materiál k tomu, aby vyjadrili, čo si myslia.

98. Má Projekt Venus záujem alebo je schopný kooperovať s ďalšími skupinami, vedomými komunitami, jedincami k organizovaniu spoločnosti založenej na zdrojoch napriek súčasnej spoločenskej situácii? Inak povedané, zorganizuje Projekt Venus sám prechodný proces? Alebo len poskytuje príklady toho, čo je možné, ak by sa celá spoločnosť rozhodla o prechod?

Nie sme samostatná vedomá či udržateľná komunita, ktorá žije sama pre seba. My predstavujeme alternatívnu globálnu spoločnosť. Ak existujú nejaké vedomé komunity, ktoré majú záujem pracovať s nami na uskutočnení cieľov a vydať sa smerom, ktorý ponúka Projekt Venus, privítame ich, ale nepoznáme žiadne iné skupiny, ktoré by obhajovali takýto typ spoločnosti a návrhov. Vždy sme sa snažili informovať ľudí, skupiny a komunity o tomto alternatívnom smerovaní. Rozhodne sa nám zíde všetka pomoc, s ktorou by sme dosiahli túto spoločnosť.
V tomto momente, nie sme v pozícii moci, aby sme uskutočnili prechod. Radi by sme ale iniciovali a uskutočnili z toho, čo ponúkame, čo najviac, ak dostaneme takú príležitosť. Stále pracujeme a smerujeme naše úsilie týmto smerom.

99. Čo si myslíte o reakciách ľudí na vaše návrhy, ktoré by som označil ako „virtuálne návrhy“; budúcnosti sveta a aký je váš vzťah k nim? Do akej miery je dôležité splnenie kvôli kredibilite a konkrétnej skúsenosti?

Nie som závislý od súčasných hodnôt, jazyka a zvykov, nakoľko vznikli už pred storočiami. Taktiež sa ma netýka, v čo väčšina ľudí verí. Kedysi ľudia verili, že Zem je plochá. Uctievali množstvo bohov a démonov a verili, že oni sú zodpovední za ich útrapy.
Rovnako nesúhlasím s presvedčením, že ľudia vlastne komunikujú jeden s druhým. To by bolo možné len, ak by mali spoločný základ a poznatky v technológii a vede. Vo väčšine prípadov ľudia hovoria jeden na druhého a nie jeden k druhému.
Vždy, keď sa o tomto zmienim, snažím sa v jednoduchosti vysvetliť, čo pozitívne môžeme získať zo spoločenských návrhov, ktoré predostierame. Pre ujasnenie týchto myšlienok o možnej udržateľnej budúcnosti pre všetkých ľudí produkujeme videá a knihy dostupné na našej webovej stránke www.TheVenusProject.com
Otázka kredibility? Nič také neexistuje. Ak budeme pokračovať týmto smerom, zničíme životné prostredie a napokon aj jeden druhého.

100. Je Projekt Venus utopická spoločnosť?

Projekt Venus nie je utopický koncept. Neveríme v mylnú predstavu utopickej spoločnosti. Nič také neexistuje. Spoločnosti sú neustále v procese a stave zmeny. Predkladáme alternatívny smer, ktorý sa zaoberá príčinami našich problémov. Neexistuje žiadna konečná hranica pre ľudský technologický potenciál – vždy len prejde zmenou. Aj keď vieme skonštruovať spoločnosť so všetkými modifikáciami, ktorými by sme vylepšili životy ľudí a ochránili životné prostredie, stále budeme na začiatku ďalšej fázy. Neustále sa meníme a učíme nové veci.
Prežitie akéhokoľvek spoločenského systému napokon závisí od jeho schopnosti počítať a umožniť vhodné zmeny k zlepšeniu spoločnosti ako celku. Vzory a modely, ktoré si zvolíme, určia, či na planéte Zem je alebo nie je inteligentný život. Na záver už len toľko: realizácia tohto nového spoločenského dizajnu si vyžiada množstvo dobrovoľníckej a nesebeckej spolupráce. Budúcnosť nezávisí výhradne na Projekte Venus. Len navrhujeme smer. Naša budúcnosť závisí od rozhodnutí, ktoré spravíme dnes.

101. Plány do budúcnosti? Čo chystáte? Čo budete robiť ďalej?

Pracujeme na scenári k filmu, kde by sme radi predostreli ciele a smer Projektu Venus. Máme za to, že takýto film je nevyhnutný a efektívny spôsob, ako predstaviť verejnosti nové možnosti, kde veda a technológia sú využívané inteligentne pre blaho všetkých.

102. Mnoho ľudí je už znechutených zo života v spoločnosti, ktorú poháňajú peniaze a profit, a želajú si žiť plnohodnotnejšie. Čo by ste im poradili?

Aby sa pozreli a preskúmali smer a ciele Projektu Venus a rozširovali tak základňu ľudí, ktorí sú oboznámení s Projektom, a vytvorili tak podpornú skupinu.

103. Máme dostatok času, aby sme pochopili všetky tieto zmeny?

Na túto otázku naozaj nepoznám odpoveď, keďže nekontrolujem všetky premenné. Ale celý svoj život som pracoval na alternatívnych stratégiách, ako dosiahnuť udržateľnú budúcnosť pre všetkých ľudí, ako aj na základných zmenách v tom, ako sa dívame na seba, ako vnímame jeden druhého a náš svet. Je to vízia o spoločenskom systéme, iná ako akákoľvek, ktorú sme tu mali predtým. Náš návrh si vyžiada priamy prístup k prestavbe našej kultúry, v ktorom sa vojna, chudoba, hlad, dlh a zbytočné ľudské utrpenie vnímajú nielen ako niečo, čomu sa vieme vyhnúť, ale aj ako kompletne neakceptovateľné. Táto nová civilizácia využíva technológiu, kybernetiku a vedu aplikovanú s ľudským a environmentálnym zreteľom, aby zabezpečila, ochránila a podnietila ľudskejší svet pre nás všetkých. Čokoľvek iné bude mať za následok pokračovanie rovnakých problémov, ktoré sú vrodenou súčasťou dnešnej globálnej a korporátnej ekonomiky.

104. Ak by ste mali vybrať jednu myšlienku, ktorá by opísala podstatu tejto novej spoločnosti, čo by to bolo? Jednota? Poznanie?

Spoločné dedičstvo všetkých zdrojov Zeme všetkými ľuďmi sveta spolu s globálnou Ekonomikou založenou na zdrojoch.

105. A čo s užívaním drog v budúcnosti?

Dnes existuje obrovská pohnútka na predaj drog a na vytváranie závislých ľudí, pretože je to veľmi výnosné. Áno, počas prechodu budú problémy, pretože ľudia potrebujú a vyžadujú lieky. Budú schopní sa k nim dostať. Bude však viac informácií o negatívnych a pozitívnych účinkoch užívania rôznych liekov. Bude tiež existovať obrovská pomoc pre tých, ktorí sa z nich chcú dostať, ale dnes si nemôžu dovoliť vybavenie súčasnosti. Tam nebudú žiadne morálne súdy pri rehabilitácii z drog, ale hlavným záujmom je oboje zdravie, fyzické a duševné.
Napokon dúfame v poskytnutie prostredia, ktoré je dostatočne zaujímavé a náročné, aby veľmi málo ľudí potrebovalo drogy. Cez vzdelávanie a menej stresujúcu atmosféru bude potreba prekonaná. Ľudia budú mať zdravšiu duševnú perspektívu alebo lepšie nástroje na zvládnutie situácií, ktorým čelia.

106. Aký je váš názor na sexualitu?

Pohľady na sex sú nasledovné: Ak sú deti vychovávané v prostredí, kde plávať nahý je niečo celkom bežné, potom sa ich sexuálne správanie a postoje vyvíjajú inak než v prostredí, v ktorom je telo vždy zahalené. Nevhodné sexuálne správanie a fetiš by pravdepodobne vymizli z takých kultúr, kde sa nahé telá vnímajú ako prirodzené. Deviantné sexuálne správanie ako voyerizmus, nahota v časopisoch, exhibicionizmus a podobné aktivity vznikajú väčšinou v spoločnostiach, v ktorých sa sex tabuizuje a ľudom je upieraný. Žiaľ, mnoho náboženských tréningov sa snaží zachovať bežné sexuálne postoje s osobitným dôrazom pocitu viny. Spoločnosti, ktoré prijímajú nevedecké hodnoty a presvedčenia o sexe, sú nútené vytvárať nezdravé odchýlky, vrátane krutosti, sadizmu atď.
Sexuálne postoje a správanie sa v zdravej spoločnosti rozvíjajú veľmi odlišne od bežných spoločností. Myslíme si, že nahota sa stáva bežnejšou na plážach, v parkoch a inde, a že sa to v budúcnosti stane normou. Neodsudzujúci postoj k sexuálnej preferencii nakoniec zvíťazí. V kultúrach, kde nebude sex zakázaný, sa znižuje záujem o tanečnice, lákavé zobrazenia, sexuálnu extravaganciu atď. Sexuálne deformácie a abnormality vyplývajú z kritických náboženských konceptov týkajúcich sa nahoty a sexuálnej preferencie.
Jacque Fresco, zakladateľ Projektu Venus, kedysi žil na polynézskom ostrove v Južnom Pacifiku, kde domorodci nemali oblečenie. Mali zavedený celkom odlišný hodnotový systém týkajúci sa sexu a nahoty. Nesprávali sa tak, ako sa správajú ľudia v sexuálne zanedbanej kultúre. Muži na ženské telo, ale hľadeli ženám do očí, keď s nimi hovorili. Počas sexu si hladili navzájom celé telo. Keď hladkáte psa, nehladíte mu jeho pohlavné orgány, ale hladkáte psa. Nezaujímali ich ani nahé fotografie mužov či žien. Nechvastali sa svojimi sexuálnymi zážitkami a ani nevyzdvihovali svoju sexuálnu náturu. Z ich prístupu to vyzeralo tak, že išlo o rovnako prirodzenú aktivitu, ako všetky ostatné. Vykonávali sex až keď boli dostatočne starí na to, aby ho praktizovali, a to bez krutostí alebo fetišov. Takéto formy narušeného sexuálneho správania sa vyskytujú väčšinou v modernej „civilizácii“, kde dominuje nedostatok sexu a sexuálna morálka.
My v Projekte Venus sa domnievame, že sexuálne preferencie sú vedľajšími produktmi ľudskej skúsenosti a to neodsudzujeme žiadne z nich. Naším cieľom je zistiť, aké podmienky sú zodpovedné za deviantné správanie vo všetkých aspektoch spoločnosti a potom vedecky navrhnúť prostredie, ktoré bude podporovať vývoj tých najlepších ľudských hodnôt a vzťahov. Lepší spoločenský dizajn v ekonomike založenej na zdrojoch bude vyvíjať produktívnych a spolupracujúcich občanov.

107. Aký je váš postoj k problematike preľudnenia?

Jedna z vecí, ktorými sa zriedkavo zaoberáme, keď hovoríme o problematike zaľudnenia, je neschopnosť nášho súčasného spoločensko-ekonomického systému sa postarať o potreby všetkých ľudí. Pre tých, ktorí sú pri moci a ktorí riadia systém, je omnoho jednoduchšie viniť za stav, v ktorom sa náš svet aktuálne nachádza, zvyšujúci sa počet obyvateľov a nie archaický spoločensko-ekonomický systém a globálny hodnotový systém, ktorý je založený na nekonečnej spotrebe na planéte s konečným objemom zdrojov.
Nemáme problém s preľudnením. Zlyhali sme ale v inteligentnom prerozdeľovaní existujúcich zdrojov a máme narušený hodnotový systém, ktorý neúmerne mrhá týmito zdrojmi.
V Ekonomike založenej na zdrojoch by sme už viac nepociťovali túto neefektívnosť, pretože jej hodnoty sú v úplnom protiklade s konzumom, ľudia by chápali, ocenili a kládli by dostupné zdroje planéty nad ich materiálne požiadavky a túžby. Využívali by sme zdroje planéty inteligentne, efektívne, vyrábali by sme produkty, ktoré by vydržali a boli by navrhnuté s ohľadom na cyklus produktu a, ak by to bolo možné, boli by vyrobené z recyklovateľného materiálu.
Ak by bola naša spoločnosť správne riadená, súčasný stav zdrojov na tejto planéte by bol nielenže postačujúci pre súčasnú populáciu, ale dokonca by aj niekoľkonásobne prevyšoval počet obyvateľov, navyše by si každý jeden človek z celkového počtu 7 miliárd ľudí mohol dopriať vyšší životný štandard, no tento stav sa nám podarí dosiahnuť len ak budú ľudia zároveň dostatočne technicky znalí a vytvárať dostatok, pričom by sa kládol dôraz na relevantné vzdelávanie, keďže pôrodnosť má dopad na dostupné zdroje, ktoré si populácia vyžaduje; byť vzdelávaný v oblasti, ktorú si každý vyberie, cestovať kamkoľvek po celom svete a účastniť sa na aktivitách, ktoré nás zaujímajú, ľudia by tak pravdepodobne mali ďaleko menší záujem o to ostať doma a vychovávať deti. Nie je žiadnym prekvapením, že najvyššia miera pôrodnosti je v krajinách, ktoré majú veľmi nízku úroveň vzdelávania. S úrovňou pôrodnosti súvisí aj takmer nulová dostupnosť spoločenských a ekonomických príležitostí tej danej krajiny. A v neposlednom rade, treba zmieniť aj vysokú platovú nerovnosť.

108. Aký je postoj Projektu Venus k osobnému vlastníctvu?

Vlastníctvo a majetok sú vlastné peňažnému systému z veľmi špecifických dôvodov. Peňažný systém ich využíva k tomu, aby sa predalo a kúpilo čo najviac produktov, ako je len možné. Ak si niečo nemôžete dovoliť kúpiť, ale chcete si to zaobstarať, máte možnosť sa zadĺžiť, ale len do momentu, kým ste v pozícii, že máte potrebné zdroje na splatenie pôžičky s úrokom. Tieto metódy vznikli s cieľom udržiavania a zachovania peňažného systému.
Dokonca aj keď nadobudnete isté množstvo zdrojov, aby ste získali veci, ktoré potrebujete, vždy tu bude prítomná potreba mať viac, aby ste udržali krok s tými, ktorí vlastnia viac a udržujú si vysoký štandard. Tí, ktorí vlastnia viac a majú obrovské majetky, sú viac obdivovaní a odmenení väčším úspechom a hodnotou v spoločnosti, ktorá sa riadi peniazmi. Vytvára to atmosféru, ktorá podnecuje ľudí zápoliť čoraz viac a viac o materiálny zisk a hromadiť majetky ako formu miery úspechu, vlastnej ceny a hodnoty. V podstate, čím viac majetku máte, tým vyššiu má hodnotu.
To je charakteristické pre dnešnú spoločnosť, pretože čím máte viac zdrojov alebo peňazí na kúpu väčšieho bohatstva, tým väčšiu kontrolu získavate nad okolím a ľuďmi. Niektorí ľudia sa zadlžia prostredníctvom prác alebo času a energie voči tým, ktorí majú majetky, len aby získali peniaze na to, aby si mohli zadovážiť to, čo potrebujú.
Ekonomika založená na zdrojoch nehodnotí ľudí podľa ich schopností nadobúdať majetok či podľa toho, koľko vlastnia. V skutočnosti nejde o rovnosť. Každá osoba má právo na voľný prístup k životným potrebám, čo zahŕňa všetok tovar a služby, ktoré vie dosiahnuť a zabezpečiť vysoko-produktívna a technologicky rozvinutá spoločnosť. Už nemusíme neustále nakupovať tovar, keďže peniaze už viac nie sú súčasťou systému a zachovanie spoločnosti nezávisí od kúpyschopnosti jedincov. Taktiež nie je už viac potrebné apelovať na konzumentov emocionálne, psychologicky, prostredníctvom reklám, či dokonca v nich vyvolať pocit menejcennosti, ak nemajú najnovší, no pritom často zbytočný, produkt.
Keď si zanalyzujete súčasnú potrebu mať prácu, len aby ste si zarobili peniaze, za ktoré si potom kúpite potrebné veci, uvedomíte si, že práca nie je to, čo potrebujete alebo chcete, ako ste naučení veriť, ale presnejšie povedané, je to prístup k produktom, ktoré vám zamestnanie zabezpečí. Nejde o to, že potrebujete vlastniť predmety. Čo skutočne potrebujete je mať dostupné veci vtedy, keď ich naozaj potrebujete.
To možno dosiahnuť prostredníctvom prístupových centier v každom meste. Tovar a služby by ste získali v centrálnom distribučnom centre, tiež by ste si ich vedeli zaobstarať telefonicky alebo v blízkej lokalite, kde by ste ich potrebovali. Každý by tak mal prístup k tomu, čo potrebuje a kedy to potrebuje. Tieto distribučné centrá by sa podobali dnešnej knižnici. Napríklad, ak ste v lyžiarskom stredisku, nemusíte so sebou ťahať lyže a ďalšie vybavenie na svah a potom aj späť domov. Miesto toho by si všetci lyžiari zapožičali lyže tej najvyššej kvality na svahu a až by dolyžovali, jednoducho by ich vrátili.
Keďže by nikto nič nevlastnil, ale všetci by mali prístup ku všetkému, nie je potrebné vyrábať veci zámerne, aby sa obnosili, zodrali či pokazili a potom kúpili nové k udržaniu trhu. A nakoľko by všetky zdroje boli spoločné pre všetkých, predstavte si, že všetci by mali prístup ku všetkému a len v tej najvyššej kvalite, takže ich životnosť by bola dlhodobejšia (pozn. prekladateľa, v porovnaní s dnešnými produktmi). To by spoločnosti umožnilo zachovať značné množstvo zdrojov, zredukovať odpad na minimum, čím by sme dospeli k tomu, žeby sa viac vyprodukovalo s tým, že každý by mal zaistený dostatok, takže by sme šetrili energiou, zdrojmi, tým pádom aj chránili životné prostredie, pretože by sme už viac nepľundrovali planétu kvôli zdrojom pre ustavičnú potrebu predávať a udržiavať aktuálny prístup v podobe plánovaného zastarávania.
To by ale tiež znamenalo, žeby sme nemuseli pracovať celé roky, aby sme si zaobstarali tovar, ktorý potrebujeme k životu; nemuseli by sme si ho poisťovať, udržiavať ho, zamykať na zámok či inštalovať alarm do svojho domu, aby sme ho ochránili. Pochopili by sme, že vlastníctvo je v skutočnosti bremeno a nesmierne plytvanie limitovanými zdrojmi.
Aby som to zhrnul, je ďaleko ľudskejšie a pre život prosperujúcejšie využívať systém založený na univerzálnom prístupe, keďže dramaticky znižuje odpad a nadbytok, eliminuje závisť, elitárstvo a všetky tie vetvy a odnože nedostatku seba-docenenia, ktoré kráčajú s nimi ruka v ruke, pričom by sme zvýšili efektívnosť a manažovanie zdrojov, aby sme všetkým na planéte dali priestor k tomu, aby mali prístup k veciam, ktoré potrebujú, čím by sa závratne zvýšila kvalita ich života.

109. Je univerzálny základný príjem (UBI) spôsob, ako dosiahnuť Projekt Venus?

Kapitalistický systém sa po celom svete rozpadá a čoraz viac ľudí si je vedomých, že z toho nevyviaznu, a keďže technológia bude pokračovať v nahradzovaní ľudí, nebudú mať dostatočnú kúpnu silu k zakúpeniu tovarov a služieb. Navyše, postupne mnohým aj dochádza, že kvôli málu, no rýchlemu zisku, ničíme naše životné prostredie, od ktorého závisí naše prežitie.
Keď dochádza ku kolapsu systému, dokonca aj tí, ktorí majú zdroje, sa boja a často sa obklopujú bodyguardami, autá majú nepriestrelné okná a na strechách domov majú helipady. A aj napriek tomu všetkému, v mnohých prípadoch urobia čokoľvek potrebné k tomu, aby zachovali systém, ktorý ich dostal a udržiava na výhodných pozíciach.
Počas Veľkej hospodárskej krízy z roku 1929 v Spojených štátoch bol prinútený prezident Roosevelt prijať novú spoločenskú legislatívu, aby minimalizoval revolučné nálady. Aby vyriešil problémy s nezamestnanosťou, vytvoril pracovné pozície prostredníctvom WPA (Works Progress Administration), CC Camps (Civilian Conservation Camps), NRA (National Recovery Administration), prechodových táborov a federálnych umeleckých projektov. Ale zároveň došlo k pokusom roztrieštiť narastajúcu popularitu socialistickým, komunistickým hnutiam a hnutiu za práva robotníkov.
Drobné zmeny v súčasnej situácii niekedy vníma majorita ľudí ako obrovskú úľavu, ale tie sú predsa navrhované presne s takýmto zámerom a dojmom. Zvýšenie minimálnej mzdy, zníženie daní alebo miera nezamestnanosti a pod. – to všetko sa robí len pre utíšenie nálad ľudí. No keď dôjde k tomu, že väčšina ľudí bude v systéme nahradená a nebudú mať príjem, aby zaopatrili seba a svojich blízkych, niečo sa bude musieť podniknúť, aby udržali ľudí v šachu umlčali revolučné nálady. Univerzálny základný príjem je jedným z takýchto postupov, ako zašiť záplatu. Mnohí ľudia sú názoru, že ide o logický odrazový mostík k tomu, čo prezentuje a obhajuje Projekt Venus. Hoci ide o humánnejší spôsob, v mnohých ohľadoch, ako keby to malo byť bez UBI, ale my, v Projekte Venus, to nevyhnutne nevidíme ako cestu k ekonomike založenej na zdrojoch.
V Spojených štátoch Rooseveltov program sociálneho zabezpečenia pre starších alebo vyplácanie im trvalého príjmu po 65 stále beží, ale toto neumožnilo starším iniciovať alebo dokonca pochopiť potrebu zorganizovať spoločnosť na globálnej úrovni, aby naplnili potreby pre všetkých. Program ale nevytýčil nový smer zakladajúci sa na nosnej kapacite Zeme alebo dostupnosti zdrojov a technického personálu, aby naplnili potreby všetkých obyvateľov. Nerovnomerné rozloženie bohatstva spolu so súťaživosťou, osobným vlastníctvom, vojnou, teritoriálnymi konfliktmi a odchyľujúcim sa správaním sú aj naďalej prítomné v našej spoločnosti ako aj hodnoty, systémy a deštrukcia peňažného systému ostávajú pevne na svojom mieste, pričom kontrola celosvetového dlhu a zachovávanie nedostatku, v mnohých prípadoch, sú dokonca organizovanejšie, brutálnejšie a radikálnejšie.
Ako starí, tak i mladí a celý vzdelávací systém a propagandistické mašinérie udržiavajú súčasné hodnoty pod kontrolou, preto je dôležitejšie zasadzovať sa o niečo, čo by eliminovalo základné príčiny problémov. Ak sa chceme posunúť a vyvinúť smerom k novému vznikajúcemu systému, ktorý svoju existenciu nezakladá na predaji a peňažnom zisku, ale miesto toho sa opiera o inteligentné využívanie technológie, aby nadobro odstránil nedostatok a zabezpečil ľuďom na celom svete ich potreby, potom musíme prezentovať pochopiteľný systémový prístup Projektu Venus, nasmerovať naše úsilie k jeho naplneniu a predstaviť ho ďalším.

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest

0
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre